Muud projektid

Tallinna Reaalkoolis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Kesklinna Põhikoolis keemia, füüsika ja bioloogia praktikumide läbi viimiseks uuendusliku õppevara soetamine ja kasutusele võtmine.

Projekti lühikokkuvõte:
Nelja kooli koostööprojekti raames soetatakse ühiskasutusse keemia, füüsika, bioloogia ja loodusõpetuse praktikumide läbi viimiseks vajalikud seadmed ning seatakse sisse õppelabor. Projekti eesmärk on luua tingimused õppekavaliste praktiliste tööde tegemiseks – andes õpilastele võimaluse avastada looduse seaduspärasusi ning kinnistada teooriat praktiliste töödega. Samuti toetada õpilastel looduteadusliku pädevuse kujunemist. Loodame, et see innustab õpilasi jätkama oma õpinguid STEM valdkonnas.
Eestvedajad, vastutajad:
Kaisa Tamkivi – Projektijuht
Ene Saar – Tallinna Reaalkool
Rando Kuustik – Jakob Westholmi Gümnaasium
Jaana Roht – Tallinna Kesklinna Põhikool
Monika Ellakvere – Tallinna Südalinna Kool

Projektist täpsemalt ...

Projekti toel soovime anda õpetajatele võimaluse viia läbi ainekavades planeeritud praktilised tööd. Seadmetel läbiviidavad praktikumid õpetavad kasutama digitehnoloogiat – probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid, võtteid ning suhtlemist ja koostöö oskust erinevates digikeskkondades.
1. Iga kool saab seadmete baaskomplekti: andmelugerid, termosensorid ja elektroonsed kaalud, jää/vesivannid.
2. Suurem osa praktilisteks töödeks vajalikke vahendeid liiguvad koolide vahel, võimaldades praktikumid läbi viia oma koolis. Ühiskasutus on ratsionaalseim viis igapäevaselt mitte kasutatavate seadmete ja andurite kasutamiseks.
3. Keemias, füüsikas on mõningaid praktilisi töid, mille vahendite transportimine ei ole võimalik või mõistlik, mistõttu neid töid sooritavad erinavate koolide õpilased Tallinna Kesklinna Põhikoolis sisustatud laboris.
Loome tingimused uudseteks lähenemisteks õppetöö elluviimisel, toetades sealhulgas loovust, ettevõtlikkust, digipädevuste arendamist (sh andmete analüüs ja esitamine) ning õppija individuaalset (individuaalsed ülesanded) ja sotsiaalset (paaris- ja grupitööd) arengut.
Kahes koolis hakkavad tänu projketi rahastusele tööle laborandid, kes vastutavad seadmete ja töövahendite korrashoiu eest, valmistavad vajadusel ette laboratoorsed tööd ning korraldavad ühiskasutust.
Projekti raames loome ka uudset õppevara. Aineõpetajad või laborandid koostavad või uuendavad läbi viidavate praktiliste uurimuslike tööde juhendid neljas õppeaines, kokku 25 juhendit.
Tänu projekti abil soetaud seadmetele saavad õpilased ise praktilisi töid läbi teha, see tagab võimaluse nii õppekava üldosas kui ainekavades esitatud õppe-eesmärgid saavutada.
1. Seni on praktiliste tööde tegemist piiranud väike kasutatava andurite arv, seetõttu on õpilased pidanud passiivselt õpetaja esitatud katset või suurtes gruppides teisi õpilasi tegutsemas vaatama. Nüüd on õpilastel võimalik ise praktilisi töid läbi teha.
2. Soetatud seadmed ja õppevahendid võimaldavad kvantitatiivset lähenemist, rakendades sesnisest enam täpisteaduslikke meetodeid. See võimaldab õpilastel analüüsida ja tõlgendada katsest kogutud arvandmeid.
3. Õpilased saavad sooritada uurimuslikke töid, mille juhendid on koostatud erinevates variantides, vastavalt õpilase individuaalsele taselmele.
4. Koolid omandavad kogemuse katsevahendite ühisksutusest ja metoodika jagamisest.
Antud projekt raames piloteerime Tallinna Haridusameti ning Tallinna Reaalkooli koostöös kooli uude hoonesse planeeritavat Reaal- ja loodusteaduste kompetentsikekuse mudelit. Kompetentsikeskuse rajamise eesmärk on koondada ühte kohta keemia, bioloogia, füüsika ja tehnoloogia õpetamiseks vajalikud seadmed, õpetajate kompetents ning LTT õppemetoodika arendustegevus ja teha see kättesaadavaks partnerkoolidele ning huvitegevuse raames ka teistele koolide huvitatud õpilastele.

Meeskonnacoaching Tallinna Reaalkooli juhtkonnale

 • Tallinna Reaalkooli juhtkonna liikmed osalesid meeskkonnacoachingul, kus 5 coaching-sessiooni vältel käsitleti erinevaid teemasid, mis tõhustavad omavahelist koostööd, teadlikku organisatsiooni kultuuri kujundamise ning muudatuste läbiviimise oskust.
 • Eestvedajad, vastutajad: Tiina Talvi, Ene Saar

Projektist täpsemalt...

Projekti eesmärk on omavahel tõhusat koostööd tegev, teadlikult meeskonnakultuuri kujundav ja oskuslikult muudatusi läbi viiv kooli juhtkond. Juhtkond toetab kogu kooli meeskonna koostööd, ühist õppimist, aitab kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks organisatsioonikultuurist ning suurendab kogukondade teadlikkust haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Tallinna Reaalkooli jaoks on väga oluline tingimuste loomine kvaliteetseks hariduseks. Meie pikaajaline eesmärk on olla reaal- ja loodushariduse eestvedaja ja arendaja Eestis ning parendada koolis pakutava õppe kvaliteeti. Selle saavutamiseks on vaja ellu viia uuendusi, muuta koolimeeskonna koostöö sujuvaks ning juurutada ühist õppimist, kui osa organisatsioonikultuurist. Pidev areng on kooli jaoks oluline. Eelnevalt välja toodud eesmärkide saavutamiseks peavad juhtkonna liikmed tegema omavahel tõhusat koostööd, kujundama teadlikult meeskonnakultuuri ja oskama koostöös muudatusi juhtida.

Tallinna Reaalkooli projekti “Meeskonnacoaching Tallinna Reaalkooli juhtkonnale”, rahastab SA Innove meetme “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; taotlusvooru “Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus” raames Euroopa Sotsiaalfond 2784.00 euroga.

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru “Koolipõhise koolimeeskonna õpiürituse” projekt “Tallinna Reaalkooli haaratuse analüüs ja koolitus”

 • Projekti raames toimub Vivic töödisaini labori läbi viidud koolitus, mille raames mõõdetakse Tallinna Reaalkooli koolimeeskonna haaratust ning antakse töötajatele teadmisi ja oskusi, kuidas läbi disaini tööelamus inimesekeskseks ja haaravaks muuta.
 • Eestvedajad, vastutajad: Ene Saar, Madis Somelar

Projektist täpsemalt...

Projekti eesmärk on läbi haaratuse koolituse kaasata ja toetada koolimeeskonda olema koostööaldis ning valmis arenema läbi ühise õppimise – nii isikliku arengu tasandil kui ka organisatsioonis toimuvate muudatuste omaks võtmisel. Ühiselt tegutsemine, õppimine ja arenemine on osad Tallinna Reaalkooli organisatsioonikultuurist. Kooli soov on rakendada kaasava hariduse põhimõtteid ja hoida kogukond kursis haridusvaldkonna suundumuste, valikute ja arengutega.

Tallinna Reaalkooli projekti “Tallinna Reaalkooli haaratuse analüüs ja koolitus”, rahastab SA Innove meetme “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; taotlusvooru “Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus” raames Euroopa Sotsiaalfond 4500 euroga.

Creative Classroom

 • 2015
 • Projekti eesmärgiks on arendada õpetajate innovaatiliste õppemeetodite rakendamisoskusi. Selleks korraldatakse töötubasid, iseseisvaid praktilisi töid ning teavitusüritusi. Projektis osaleb 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti.
 • Eestvedajad, vastutajad: Kristi Koit
 • Projekti koduleht: creativeclass

Tehnoloogiaõpetuskool üldhariduskoolis

 • 2006-2008
 • Reaal- ja loodusainete rakendusliku huviharidusvõrgustiku mudeli väljatöötamine ja rakendamine põhikooli õpilastele – tehnoloogiaõpetuskool üldhariduskoolis.
 • Eestvedajad, vastutajad: Jaana Roht, Ahti Pent, Toomas Reimann

IKT tulevikukool

 • 2006 – 2008
 • IKT – tulevikukool on 2006. aastal Tallinna Haridusameti poolt ellu kutsutud projekt, mille eesmärkideks on:
  • luua Tallinnasse kaks kuni kolm uudseima info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise lahendusega tulevikukooli;
  • leida ja rakendada uusi innovaatilisi IKT ideid kooli põhiprotsesside (õppimise ja õpetamise ning õpilase arengu tagamise) ja juhtimise toetamiseks.
 • Projektis osalevad Tallinna Lilleküla Gümnaasium ja Tallinna Reaalkool.
 • Eestvedajad, vastutajad: Gunnar Polma, Veiko Somelar, Jaana Roht