Tallinna Reaalkooli õppekava üldosa

Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.08.2011 nr 1-6/28
Muudetud direktori käskkirjaga 29.08.2013 nr 1-6/21
Muudetud direktori käskkirjaga 01.09.2015 nr 1-6/01

 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted
 2. Õppe ja kasvatuse korraldus ning ajakasutus
  1. Aja ja õppekeskkonna kasutus
  2. Tunnijaotusplaan
  3. Läbivate teemade ja lõimingu põhimõtted
  4. Kolmanda kooliastme loovtööde koostamise juhend
  5. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted
  6. Hindamisjuhend
  7. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus
 3. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused
  1. Aineülesed õppekäigud
  2. Õppekava toetavad ühisüritused
 4. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide/ürituste kavandamise põhimõtted
 5. Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus
 6. Karjääriteenuste korraldus
 7. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted
 8. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted
 9. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018