Õppeaasta eesmärgid

Eesmärgid 2017.-2018. õppeaastaks

1. Õppekava arendus

1.1. Kooli õppekava on täiendatud õpilaste individuaalseid huvisid ja arenguvajadusi arvestades. Põhikoolis (6.–7. ja 8.–9. klass) on rakendunud ökoloogia valikaine. Koolielus väärtustatakse omaloomingut.

1.2. Toimunud on õppekava uundamine: rakendunud on õppeaastal 2016/2017 uuendatud aineüleste õppekäikude süsteem. On täiustatud algklasside ainekavad. Gümnaasiumiastmes alustatakse reaal-meditsiinisuunaga, tehakse ettevalmistusi uuenenud “Perekonnaõpetuse” kursuse rakendamiseks. Perioodõppesüsteemi täiustamiseks on tõhustatud arvestuste nädala, õppekavaliste õppekäikude ja ürituste planeerimist (sh on uue perioodi alguseks teada kõik uue perioodi üritused ja õppekäigud).

1.3. Suurenenud on õpetajate metoodiline koostöö ning ainete- ja ainevaldkondade vaheline lõiming (sh on rakendunud 2015. aastal täiedandatud ainete- ja ainevaldkondade vahelised lõimumiskohad). Töötajate täiendkoolituste (sh õpetajate digipädevuste saavutamist toetavate koolituste) planeerimisel lähtutakse koolitusplaanist. Õpetajad külastavad ja analüüsivad kolleegide ainetunde. Tunnikülastuste tagasiside arhiveeritakse elektroonselt, tunnivaatluse analüüs muudetakse kättesaadavaks ainetundi läbiviinud õpetajale, et ta saaks selle arhiveerida ka oma e-portfoolios.

1.4. Toimub kujundava hindamise põhimõtete juurutamine III kooliastmes. Täiendatud on kujundava hindamise (õppimist toetav hindamise) süsteemi. Toimuvad sisekoolitused, kus aineõpetajad ja klassijuhatajad jagavad oma praktilisi kogemusi kujundava hindamise rakendamisest. Hindamise põhimõtete arendustegevusse on kaasatud eksperte.

1.5. Rakendunud on uus e-kooli tunnistus, mis arvestab kujundavas hindamises kasutatavaid põhimõtteid. Toimunud on tunnistusel kajastuvate õpitulemuste optimeerimine.

1.6. Tallinna Reaalkooli käsitleva info täiendamine Vikipeedias ja kooli koduleheküljel, toimub ettevalmistustöö õpilasgiidide koolitamiseks.

2. IT-tehnilise baasi töökindluse tagamine ja arendamine

2.1. Kooli üldtööplaanina on kasutusele võetud Google’i kalender, mida kasutatakse aktiivselt kõigi kooli töötajate poolt.

2.2. On kasvanud GoogleDrive kasutamine õpetajate ja õpilaste seas.

2.3. Igal Tallinna Reaalkooli lennul on aktiivselt täidetud ajaveeb. Toimunud on võistlus „Reaali vingeim ajaveeb“.

2.4. Toimunud on sisekoolitused REKi liikmetele, kes aktiivselt panustavad kooli Facebooki arengusse.

2.5. Võetakse kasutusele kooli uus kodulehekülg.

2.6. Statsionaarse arvutiklassi 413 asemel uue mobiilse arvutiklassi kasutuselevõtt.

2.7. On toimunud üleminek operatsioonisüsteemile Windows 10 ja uuele kontoritarkvara-paketile Office 2016.

2.8. Micro:bit miniarvutite kasutuselevõtt algklassides.

2.9. Videoülekannete süsteemi uuendamine.

3. Traditsioonilised üritused, projektid ning koostöö arendamine huvigruppide ja teiste õppeasutustega

3.1. Toimub koostöö Tallinna Kesklinna Põhikooliga kooli juhtimise, õppekava arendamise ja rakendamise ning traditsiooniliste ürituste korraldamise valdkonnas.

3.2. Tallinna Reaalkoolis on toimunud rahvusvaheline reaal- ja loodushariduse konverents.

3.3. Kool panustab aktiivselt EV100 ürituste läbiviimisesse (eriplaan).

3.4. Tehakse koostööd Tartu Ülikooli innovatsioonikoolidega ja Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskusega (sh praktikate juhendamisel ja väljatöötamisel).

3.5. Tehakse koostööd Viborgi Katedralskolega ja Sankt-Peterburgi kooliga nr 639.

3.6. Vahetatakse kogemusi rahvusvahelisel tasandil.

4. Kooli juhtimise, sh sisehindamissüsteemi täiustamine

4.1. Rakendunud on uus juhtimismudel (on tõhustunud pedagoogiline diskussioon õppekogudes).

4.2. Rakendunud on õpetaja töö analüüsimine, lähtudes kutsestandardis esitatud kompetentsidest. Õpetajate eneseanalüüsi toetamiseks on valminud e-portfoolio kommenteeritud väljaanne.

4.3. Arenguvestluste läbiviimise üheks aluseks on õpetaja arengumapp (e-portfoolio) või kutsestandardis esitatud kompetentsid.

4.4. Uuendatud on Tallinna Reaalkooli sisehindamise kord ning analüüsi aluseks olevad mõõdikud.

4.5. On intensiivistunud kooli ajaloolise mälu süsteemne talletamine – arhiivikoosolekute süsteemsus, arhiivi- ja fotoarhiivi korrastamine, Peeter Suure maali restaureerimise küsimus -eesmärgiga valmistuda erinevateks juubelisündmusteks.

4.6. Välja on töötatud Tallinna Reaalkooli arengukava järgnevaks viieks aastaks: 2019-2023.

4.7. Toimuvad ettevalmistused juurdeehituse rajamiseks, mis hõlmab nii loodushariduse kompetentsikeskust, algklasside õpiruume, spordikompleksi ja ümberkorraldusi ajaloolises Tallinna Reaalkooli hoones.