Kolmanda kooliastme loovtööde koostamise juhend

Loovtööks nimetatakse õpilase enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja esitletud (kaitstud) positiivse ja eetilise sisuga tööd, millel on füüsiline väljund esitluse näol.

Loovtööks võib olla:

 • luulekogumik;
 • kirjutatud ja lavastatud etendus, tantsuprogramm või muu showprogramm nt trikiratta kava, palliga trikitamine;
 • uurimus;
 • kunsti- või käsitööprojekt;
 • maali, foto või mõni muu kujutava kunsti näitus;
 • video või IT projekt;
 • kontsert – omaloomingu esitamine;
 • maastikumängu ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • ülekooliliste ürituste kavandamine ja korraldamine;
 • konkurssidest osavõtt;
 • akrobaatikakava;
 • muu loominguline tegevus.

Loovtööks ei ole üldjuhul ainekavas ettenähtud töö. Loovtööks loetakse tööd, mis ületab ainekavas ettenähtud nõudeid. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane on:

 • esitanud loovtööpäeviku (grupitöö puhul iga õpilane eraldi), mis sisaldab loovtöö kavandit, tegevusplaani, tööjaotust (grupitöö puhul), ajakava (elektrooniliselt või paberkandjal);
 • valmistanud/loonud loovtöö;
 • esitlenud oma loovtööd teistele.

Loovtöö üldkoordinaator on põhikooli õppealajuhataja. Loovtöö tegemist ja sooritamist koordineerib klassijuhataja. Klassijuhataja tutvustab loovtöö sooritamise protsessi õpilastele III kooliastme esimesel klassijuhatajatunnil. Abi vajadusel pöördub õpilane vastava temaatikaga tegeleva (kursis oleva) aineõpetaja poole. 7. klassi esimesel veerandil ning esitab lõpetatud töö ülevaatamiseks. Loovtöö sooritatakse 8. klassis, mõjuval põhjusel võib loovtööd sooritada ka muul ajal (n 7. klassis), kuid mitte hiljem kui 9. klassi esimesel poolaastal. Loovtöö teema fikseeritakse klassijuhataja poolt 7. klassi arenguvestlusel ning lepitakse kokku töö esitlemise aeg. Peale teema valimist avab õpilane loovtöö päeviku, kuhu kannab sisse:

 • algse töö idee või töö teema pealkirja;
 • töö sooritaja/sooritajad;
 • ülesanded ja tegevused, mis töö sooritamiseks on vaja teha;
 • ajakava;
 • tähtajad;
 • tehtud toimingud;
 • töö analüüsi – kas kõik läks plaanipäraselt, mis läks hästi, mis halvasti, mida oleks võinud paremini teha.

Enne töö esitlemist esitab töö klassijuhatajale ülevaatamiseks. Loovtöö peab olema sooritatud enne 9. klassi 3. õppeveerandit. Esitluste õhtud/omaloominguõhtud toimuvad 2-4 korda õppeaasta vältel. Õhtuid korraldavad III kooliastme põhikooli huvijuht koostöös klassijuhatajatega. Esitluste kuupäevad fikseeritakse kooli tööplaanis.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018