eKooli tähised

5 hinde 5 (“väga hea”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on täiel määral õppekava nõuetele vastav (90-100%)
4 hinde 4 (“hea”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi (75-89%)
3 hinde “3” (“rahuldav”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu (50-74%)
2 hinde “2” (“puudulik”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on osaliselt õppekava nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu (20-49%)
1 hinde “1” (“nõrk”) saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus ei vasta õppekava nõuetele (0-19%)
X tähistab e-koolis ja hinnetelehel tegemata tööd, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks. Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajaks täitmata, asendatakse märge “X” hindega “1”.
täiendav õppetöö gümnaasiumiastmes märgitakse e-koolis tähisega TÕ perioodihinde veergu. Peale täiendava õppetöö sooritamist asendatakse tähis TÕ kursusehindega.
+ hilinemine
p iga puudumine, millele ei saa kohe põhjust kirjutada tähistatakse „p” tähega, st puudus põhjuseta kuni põhjust ei ole teada
r puudumine Reaalkooli eest (võistlustel, olümpiaadil jne)
t puudumine taotluse alusel (lapsevanem, aineõpetaja jne)
h puudumine haiguse tõttu
v individuaal (7.-12. klass) – ja koduõpe vanema soovil
R puudumine ringitunnist
PP puudumine pikapäevarühmast
vab vabastatud kehalisest kasvatusest
kujundav hindamine 1.-9. klassis
0-120 1. – 4. klassini kasutatav punktisüsteem
1-10 5. – 9. klassides kasutatav punktisüsteem
A arvestatud
MA mittearvestatud
H hinnang tehtud tööle kommentaariga (1.-4. kl)
x tegemata töö, mille peab sooritama; kui õpilane jätab x parandamata võib õpetaja jätta õpilase täiendavale õppetööle
  käitumine
H hea
R rahuldav
MR mitterahuldav