Avaldised ja arvuhulgad

Kursuse kood MAT1 (riiklik ja kooli kohustuslik õppekava kursus)
Valdkond matemaatika
Kursuse nimetus Avaldised ja arvuhulgad
Eelduskursused põhikooli matemaatika
Lõimumine Keemia, füüsika: arvu 10 astmed ja arvu standardkuju.

IKT:

  • ratsionaalavaldiste lihtsustamise harjutamiseks on soovitatav kasutada programmi T-algebra;
  • ratsionaalavaldiste lihtsustamisel kontrollib õpilane oma töö õigsust ülesande komponentide kaupa, kontrollimiseks sobib programm Wiris.
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd
Õpetamise aeg 10. klass
Kursuse eesmärgid õpilane tunneb absoluutväärtuse mõistet ja kahendsüsteemi, oskab lihtsustada ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi
Kursuse lühikirjeldus Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude hulk I ja reaalarvude hulk R, nende omadused.

Reaalarvude piirkonnad arvteljel.

Arvu absoluutväärtus (algebraline ja geomeetriline käsitlus).

Arvusüsteemid (kahendsüsteemi näitel).

Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised.

Arvu n-es juur.

Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste.

Tehted astmete ja juurtega.

Kursuse õpitulemused Õpilane:

  • selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, irratsionaalarvude hulga I ja reaalarvude hulga R omadusi;
  • defineerib arvu absoluutväärtuse;
  • märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
  • teisendab naturaalarve kahendsüsteemi;
  • esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi;
  • sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;
  • teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi;
  • lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded).
Hindamisviis Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust kokkuvõttev arvestustöö.

Kooliastme hinne kujuneb kõikide kursuste hinnetest, milles suuremat kaalu omavad 12. klassi kursusehinded ja kooli proovieksam.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
T. Tõnso, A. Veelmaa “Matemaatika X klassile”

K. Kallaste “Matemaatika valikülesannete kogu gümnaasiumile”

L. Brusnevskaja, V. Gudinova, V. Krištal, S. Ševtšenko “Matemaatika ülesannete kogu gümnaasiumile”

E. Abel, E. Jõgi, E. Mitt „Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile”

A. Lind „Teel teadmisteni”

J. Reimand, K. Velsker „Valemeid matemaatikast”

V. Luigelaht, E. Reiman „Koolimatemaatika põhikursus I ja II”

K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”

L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika X klassile”

K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”

Tartu Ülikooli Teaduskooli materjalid

aineõpetaja materjalid

Vastutav õppetool reaalainete õppetool
Kursuse väljund riigieksam