Bioloogia I kursus

Kursuse kood B1 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond bioloogia
Kursuse nimetus Bioloogia I kursus
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine keemia: orgaaniline keemia: süsivesikud, lipiidid, valgud, nukleiinhapped
füüsika: vee füüsikalised omadused: kapillaarsus, pindpinevus, soojusjuhtivus ja -mahtuvus, tihedus tahkelt ja vedelalt. Energia jäävuse seadus ja soojuskadu.
inglise keel: ingliskeelsete animatsioonide mõistmine
muusika: fotosünteesi ja glükoosi kordamine laulude abil.
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas jne), õppekäik
Õpetamise aeg 10. klass
Kursuse eesmärgid
 • arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
 • tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
 • saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
 • suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 • kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
 • rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;
 • langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosib otsuste tagajärgi;
 • on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.
Kursuse lühikirjeldus Bioloogia uurimisvaldkonnad
Elu tunnused, elusa ja eluta looduse võrdlus. Eluslooduse organiseerituse tasemed ning nendega seotud bioloogia haruteadused ja vastavad elukutsed. Eluslooduse molekulaarset, rakulist, organismilist, populatsioonilist ja ökosüsteemilist organiseerituse taset iseloomustavad elu tunnused. Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja tegemine ning tulemuste analüüsimine ja esitamine. Loodusteadusliku meetodi rakendamine, lahendades bioloogiaalaseid ja igapäevaelu probleeme.

Organismide koostis
Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus. Vee omaduste seos organismide elutalitlusega. Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja organismides. Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded. Organismides esinevate peamiste biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, valkude ja nukleiinhapete – ehituslikud ning talitluslikud seosed. DNA ja RNA ehituse ning ülesannete võrdlus. Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.

Ökoloogilised globaalprobleemid
Kliimasoojenemine, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, eutrofeerumine, erosioon, vihmametsade vähenemine. Ohustatud liigid.

Kursuse õpitulemused
 • võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid tunnuseid;
 • seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab neid uurivaid bioloogiateadusi ja elukutseid;
 • põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaelu probleemide lahendamisel;
 • kavandab ja viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist;
 • analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile põhjendatud hinnanguid;
 • väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel;
 • võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist;
 • seostab vee omadusi organismide talitlusega;
 • selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning talitluses;
 • seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude, DNA ja RNA ehitust nende ülesannetega;
 • väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises;
 • analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusse looduskeskkonnas;
 • selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust;
 • väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses;
 • teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
Hindamisviis kursusehinde moodustavad: kontrolltööd, praktilised tööd ja tunnikontrollid

kooliastme hinne kujuneb viie bioloogia kursuse hinde põhjal

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpik ja töövihik “Bioloogia gümnaasiumile 1” Avita, 2012

Kooli Moodle keskkonna õppematerjalid

www.koolielu.ee gümnaasiumibioloogia esitlused

bio.edu.ee/teadlane

www.ampser.ee

bio.edu.ee/models

www.johnkyrk.com

Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund ettevalmistus koolieksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel