Bioloogia III kursus

Kursuse kood B3 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond bioloogia
Kursuse nimetus Bioloogia III kursus
Eelduskursused bioloogia II kursus
Lõimumine inglise keel: mõistavad inglisekeelsete animatsioonide sisu
Õppetöö korraldus
(35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas)
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse eesmärgid
 • arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
 • tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
 • saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
 • suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 • kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
 • rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;
 • langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosib otsuste tagajärgi;
 • on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.
Kursuse lühikirjeldus Pärilikkus ja muutlikkus

Pärilikkus ja muutlikkus kui elutunnused. Päriliku muutlikkuse osa organismi tunnuste kujunemisel. Mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse roll looduses ning inimtegevuses. Mittepäriliku muutlikkuse tekkemehhanismid ja tähtsus. Päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse omavaheline seos inimese näitel. Mendeli hübridiseerimiskatsetes ilmnenud seaduspärasused ja nende rakenduslik väärtus. Soo määramine inimesel ning suguliiteline pärandumine. Geneetikaülesanded Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest. Pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese terviseseisundile.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

1. Praktiline töö keskkonnategurite mõjust reaktsiooninormi avaldumisele.
2. Päriliku muutlikkuse tekkemehhanismide ja avaldumise uurimine arvutimudeliga.

Õpitulemused: õpilane

 • toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel;
 • võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi;
 • analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid;
 • hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel;
 • seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide rekombineerumisega;
 • selgitab inimesel levinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi;
 • lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest;
 • suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes.

Bakterite ehitus, levik ja paljunemine

Bakteriraku erinevus eukarüootsest rakust . Bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevad teaduslikud, seadusandlikud, majanduslikud ja eetilised probleemid. Geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

1. Bakterite mitmekesisuse uurimine.
2. Bakterite elutegevust mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga.

Õpitulemused. Kursuse lõpul õpilane:

 • võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, nende organismisisest toimet ja ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist;
 • toob näiteid bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta;
 • lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ning õigusakte;
 • on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest.

Organismide areng

Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus. Raku muutused rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende tähtsus. Spermatogenees ja ovogenees. Menstruaaltsükkel.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

1. Uurimuslik töö keskkonnategurite mõjust pärmseente kasvule.

Õpitulemused:

 • toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel;
 • hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust;
 • selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi;
 • võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi.
Hindamisviis kursusehinde moodustavad: kontrolltööd, praktilised tööd, protsessihinded

kooliastme hinne kujuneb viie bioloogia kursuse hinde põhjal

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpikud “Bioloogia gümnaasiumile 2. osa” Avita, 2012; “Bioloogia gümnaasiumile 3. osa” Avita, 2013
Materjalid kooli Moodle keskkonnas
www.koolielu.ee gümnaasiumibioloogia esitlused
bio.edu.ee/teadlane
www.ampser.ee
www.cellsalive.com
bio.edu.ee/matk
bio.edu.ee/models
www.johnkyrk.com
www.ut.ee/mobility/jalajalg/
Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund ettevalmistus koolieksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel