Bioloogia süvakursus

Kursuse kood B6 (valikkursus)
Valdkond loodusained
Kursuse nimetus Bioloogia süvakursus
Eelduskursused Ökoloogia, organismide koostis, rakuõpetus
Lõimumine toetab bioloogia, keemia ja füüsika kursusi
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisev töö
Õpetamise aeg läbi gümnaasiumiastme (10.-12. klass)
Kursuse eesmärgid
 • süvendada huvi bioloogia aine vastu,
 • tutvustada erinevaid bioloogia fundamentaal- ja rakendusteadusi,
 • ettevalmistus bioloogia ainevõistlusteks,
 • ettevalmistus bioloogia sisseastumiseksamiteks kõrgkoolidesse.
Kursuse lühikirjeldus osalemine bioloogiaolümpiaadidel ja ainevõistlustel
Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse oluliste komponentidena ning on sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks;
 • teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonnale;
 • on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse peamistest objektidest ja protsessidest ning organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga;
 • suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 • rakendab loodusteaduslikku meetodit bioloogiaprobleeme lahendades: planeerib, teeb ning analüüsib vaatlusi ja katseid ning esitab saadud tulemusi korrektselt verbaalses ja visuaalses vormis;
 • oskab langetada looduse ja sotsiaalkeskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning prognoosida otsuste tagajärgi;
 • kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduse objektide ja protsesside selgitamisel ning probleemide lahendamisel;
 • kasutab bioloogiat õppides ja uuringuid tehes otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
 • on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogiateadmisi ja -oskusi karjääri planeerides;
 • osaleb üleriigilistel bioloogiaalastel ainevõistlustel.
Hindamisviis arvestatud
kursuse hinne moodustab osa bioloogia kooliastmehindest
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
olümpiaadide ja ainevõistluste juhendites soovitatud materjalid
Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund osalemine gümnaasiumi jooksul vähemalt kaks korda üleriigilistel bioloogiaalastel ainevõistlustel

 Viimati uuendatud: 26.02.2018