Bioloogia V kursus

Kursuse kood B5 (riikliku õppekava kohustuslik kursus)
Valdkond bioloogia
Kursuse nimetus Bioloogia V kursus
Eelduskursused bioloogia I-IV kursus
Lõimumine ühiskonnaõpetus: kultuuriliste ja rassiliste eripärade seos loodusliku valikuga
ajalugu: ühiskondade tekke sõltuvus taimestikust ja loomastikust.
inglise keel: referaadi koostamiseks inglisekeelsed allikad
keemia: keskkonna pH, happevihmad, osooni teke,
füüsika: kliima soojenemine, radioaktiivsete isotoopide poolestusaeg
geograafia: keskkonnaprobleemid, bioomid, ökosüsteemid
matemaatika: normaaljaotus, Gaussi kõver, graafikute analüüsimine, koostamine
Õppetöö korraldus
(35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas)
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid
 • arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
 • tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
 • saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
 • suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 • kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
 • rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;
 • langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosib otsuste tagajärgi;
 • on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.
Kursuse lühikirjeldus oade kaupa koos õpitulemustega Bioevolutsioon

Evolutsiooniidee täiustumise seos loodusteaduste arenguga. Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohad. Loodusteaduslikest uuringutest tulenevad evolutsioonitõendid. Eri seisukohad elu päritolu kohta Maal. Bioevolutsiooni varased etapid ja nüüdisaegsete eluvormide kujunemine. Olelusvõitlus, selle vormid. Loodusliku valiku vormid ja tulemused. Kohastumuste eri vormide kujunemine. Mutatsioonilise muutlikkuse, kombinatiivse muutlikkuse, geneetilise triivi ja isolatsiooni osa liigitekkes. Makroevolutsiooniliste protsesside – evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise – tekkemehhanismid ning avaldumisvormid.

Bioevolutsioon ja süstemaatika. Inimlaste lahknemine inimahvidest ning uute tunnuste kujunemine. Perekond inimene, selle eripära võrreldes inimahvidega. Teaduslikud seisukohad nüüdisinimese päritolu kohta. Inimese evolutsiooni mõjutavad tegurid, bioloogiline ja sotsiaalne evolutsioon. Taimestiku ja loomastiku mõju ühiskondade arengule.

Bioevolutsiooni pseudoteaduslikud käsitlused. Evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

 1. Olelusvõitluse tulemuste uurimine arvutimudeliga.
 2. Praktiline töö loodusliku valiku tulemustest kodukoha looduses.

Õpitulemused:

 • selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust;
 • toob näiteid loodusteaduslike uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni;
 • analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal;
 • võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi;
 • analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes;
 • analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekkemehhanisme ning avaldumisvorme;
 • hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis;
 • suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse.

Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Abiootilised ja biootilised keskkonnategurid. Ökosüsteemide terviklikkus. Aineringed ökosüsteemides. Energiavoog läbi ökosüsteemide.

Ökoloogilised globaalprobleemid. Liikide kaitse võimalused. Looduskaitse maailmas ja Eestis. Looduskaitse korraldus Eestis. Rahvusvaheline koostöö.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: lihhenoindikatsioon kooliümbruses

Õpitulemused: õpilane

 • võrdleb biootilisi ja abiootilisi keskkonnategureid;
 • analüüsib ökosüsteemide iseregulatsiooni ja selgitab populatsioonilaineid;
 • analüüsib ökoloogilise püramiidi olemust ja iseloomustab ökoloogilist amplituudi;
 • teab ökoloogilisi globaalprobleeme ja nende tekkepõhjuseid;
 • mõistab bioloogilise mitmekesisuse olulisust ja selle hoidmise võimalusi;
 • teab Eesti looduskaitse korraldust ja rahvusvahelisi leppeid, millega Eesti on liitunud.
Hindamisviis kursuse koondhinde moodustavad: kontrolltööd, kirjalikud tööd, praktilised tööd, protsessihinded

kooliastme hinne kujuneb viie bioloogia kursuse hinde põhjal

Kirjandus Õpik ja töövihik: “Bioloogia gümnaasiumile 4. osa” Avita, 2013

Materjalid kooli Moodle keskkonnas

www.koolielu.ee gümnaasiumibioloogia esitlused

Nick Lane „Elu tõusutee” 2012

„Püssid pisikud ja teras” 2008

Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund ettevalmistus koolieksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel