Briti kirjandus

Kursuse kood BK (valikkursus)
Valdkond  võõrkeeled
Kursuse nimetus Briti kirjandus
Eelduskursused IK1-6
Lõimumine inglise keel, kirjandus, ajalugu
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid: loeng-seminarid; iseseisev töö (ettevalmistus seminarideks, milles analüüsitakse tekste)
Kursuse eesmärgid Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

 • on omandanud ülevaate Inglismaa ajaloo põhiperioodidest ning nende tunnusjoontest, oskab üldistavalt analüüsida perioodi mõju tänapäevase briti kultuuriruumi kujunemisele;
 • oskab analüüsida briti kirjanduse (tüvi)tekste, mh nende aja- ja kultuuriloolises kontekstis; on tutvunud nende tekstide tänapäevase tõlgendusega (sh filmis);
 • tunneb briti kirjanduslukku kuuluvaid tekste lugedes ära ajastule ja/või autorile omaseid tunnusjooni;
 • seostab teiste inglise keelt kõnelevate maade ajalugu Inglismaa ajalooga;
 • on arendanud oluliselt ilukirjandusliku teksti vormi ja sisu analüüsimise oskust.
Kursuse sisu Aastani 1066
Varakeskaegne Inglismaa: anglosaksid ja nende pärand.
Vanainglise keel ja selle tunnusjooned. Vanainglise teksti lugemine. Anglosakside eepos ”Beowulf”. Beowulf filmis.1066−1485
Normannide vallutus. Kolmkeelne kultuuriruum.
Väitlusluule, “The Owl and the Nightingale”.
Rüütliromaan, keskinglise keel, “Sir Gawain and the Green Knight”. Rüütliromaan ja keskaeg filmis ehk Monty Pythoni „Holy Grail“.
Geoffrey Chaucer ja kogumik “The Canterbury Tales”. Fablioo.

1485−1600
Renessanss Inglismaal, Tudorite monarhia, Henry VIII ja Elizabeth I.
Ajalooline tragöödia, Shakespeare´i “Richard III”. Shakespeare ja film.
Shakespeare’i sonetid.

1600−1840
Metafüüsiline luule.
Stuartite ”jumalik monarhia”; kodusõda ja Cromwelli diktatuur; restauratsioon.
John Miltoni “Kaotatud paradiis”.
Hannoveride dünastia tulek, parlamentarism, ühendkuningriigi moodustumine.
Briti kolooniad Ameerikas, iseseisvussõda ja Ameerika Ühendriikide kujunemine.
„Iseseisvusdeklaratsioon“
Romantism ja inglise romantikud.
Valik romantikute luulet, nt John Keats.

1840−1900
Viktoriaanlik periood Suurbritannias, Briti koloniaalimpeerium.
Tennysoni “The Charge of the Light Brigade”.
Charles Dickensi “David Copperfield“.
Arthur Conan Doyle ja Sherlock Holmesi jutud. Sherlock Holmes ja film.

20. sajand
Suurbritannia maailmasõdades.
Iiri probleem, Iiri Vabariigi moodustumine.
Kaevikuluule, Wilfred Owen ja „Dulce et decorum est“.
Churchill ja tema kõned.
Briti impeeriumi lagunemine.
Valik uusima aja luulet: Benjamin Zephaniah ja Carol Ann Duffy.

Kursuse õpitulemused Kursuse läbinud õpilane:

 • omab terviklikku ülevaadet Inglismaa ajaloo põhiperioodidest ja nendevahelistest üleminekutest: keldid, roomlased, anglosaksid, normannid, kõrgkeskaeg, renessanss, Tudorid, Stuartid, revolutsioon, kodusõda, parlamentarism, impeeriumi ehitamine ja selle lagunemine;
 • omab põgusat ülevaadet teiste inglise keelt kõnelevate maade kultuurilistest seostest Inglismaaga;
 • oskab periodiseerida briti (peamiselt inglise) kirjanduse ajalugu;
 • oskab analüüsida briti kirjanduspärandisse kuuluvaid teoseid ja teoste katkendeid mh nende aja- ja kultuuriloolises kontekstis;
 • tunneb ära erinevate perioodide tekste stiili ja sisu eripärasustele tuginedes ainekavas käsitletud mahus.
Hindamisviis Arvestatud või mittearvestatud. Kursus kajastub gümnaasiumi lõputunnistusel.

Arvestuse saamise tingimused on:

 • hea ettevalmistus ja aktiivne osalemine seminarides (vähemalt 75%);
 • avatud materjalidega (analüüsitud tekstid) arvestustöö kursuse lõpus (vähemalt 50% maksimaalsest punktisummast).
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpetaja koostatud kogumik, mis sisaldab ajalooperioodide ülevaateid ning analüüsitavaid tekste ühes arutelu toetavate küsimustega.
Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus riigieksamiks, kujunemine kultuurseks ja haritud inimeseks

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2018