Eesti ajalugu I

Kursuse kood A3 (riikliku õppekava kohustuslik kursus)
Valdkond sotsiaalained
Kursuse nimetus Eesti ajalugu I
Eelduskursused Üldajalugu I
Lõimumine Eesti keel, kirjandus (tekstiõpetus, sõnaline väljendusoskus); kunst (arhitektuur); geograafia (loodusolud, kaardid); muusika; ühiskonnaõpetus
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas), õppekäik, muuseumikülastused
Õpetamise aeg 10. klassi III kursus
Kursuse eesmärgid Õpilane:

  • tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena, maailmakodanikuna;
  • tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu;
  • teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest;
  • kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult, kaitseb argumenteeritult oma seisukohta.
Kursuse lühikirjeldus I – Esiaeg , II- Keskaeg , III – Üleminekuaeg keskajast uusaega
Kursuse õpitulemused Õpilane:

  • teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja ja keskaja perioode inimeste tegevusalade ning eluolu muutuste alusel; tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust ning uskumusi ja vaimulaadi;
  • iseloomustab toimunud muutusi Eesti haldusjaotuses 13. – 16. sajandil;
  • iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda, loob seoseid Eesti ja Euroopa ajaloo vahel keskajal;
  • analüüsib kriitiliselt teabetekste;
  • võrdleb suurriikide mõju Läänemere piirkonnas, teab muutusi poliitilisel kaardil sõdade ajal.
Hindamisviis Koondhinde moodustavad: kontrolltööd avatud küsimustega, tekstianalüüsid, arutlused, rühmatööd (esitlused).

Kooliastmehinne kujuneb välja kursusehinnete põhjal.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õppetekstid, õpikud õppetooli valikul; seinakaart või atlas, allikakogumikud, teabekirjandus ja teemakirjandus, pildimaterjal, interaktiivsed materjalid, kroonikad

www.err.ee; dea.nlib.ee; www.histrodamus.ee

Vastutav õppetool humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus suunaeksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel / konkurssidel