Elu keemia

Kursuse kood EluK (valikkursus)
Valdkond loodusained
Kursuse nimetus Elu keemia
Eelduskursused K1−K5, B1−B3
Lõimumine keemia, bioloogia, füüsika
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid: loeng-seminarid, praktikumid
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

 • tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
 • lahendab keemiaprobleeme teadusmeetodil, rakendades süsteemset loogilist mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust;
 • on omandanud süsteemse ülevaate elusloodusega seotud keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest;
 • mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule;
 • suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;
 • langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
 • on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.
Kursuse lühikirjeldus Isomeeria. Biomolekulid
Geomeetriline isomeeria: cis/trans-isomeeria, kiraalsus.
Biomolekulid.
Sahhariidid; monosahhariidid, disahhariidid, struktuursed ja varupolüsahhariidid.
Lipiidid: rasvad, fosfolipiidid; rakumembraanid, lipiididega seotud toitumisprobleemid.
Valgud: kodeeritavad aminohapped, lihtvalgud, liitvalgud, valkudega seotud toitumisprobleemid.
Nukleiinhapped: nukleosiidid, nukleotiidid, nukleiinhapped.
Põhimõisted: biomolekul, kiraalsus.Metabolismi skeemid. Ensüümkatalüüs
Metabolismi skeemid (lihtsustatud skeemidena): glükolüüs, tsitraaditsükkel, hingamisahel,
ettekujutus biosünteesist.
Ensüümkatalüüs: ensüümid, koensüümid, vitamiinid, ensüümkatalüüsi erijooned.
Põhimõisted: metabolism, ensüüm, koensüüm, ensüümkatalüüs.

Ainevahetuse energeetika. Elu füüsikaline keemia
Ainevahetuse energeetika, fotosüntees, biosfääri energeetiline skeem.
Elu füüsikaline keemia: keemiline tasakaal ja statsionaarne tasakaal, entroopia, elu füüsikaline
olemus, elu tekke probleemidest.
Põhimõisted: statsionaarne tasakaal, entroopia.

Keemiline info looduses
Keemiline info looduses raku tasandil (ATP/AMP näitel, virgatsained jne), organismi tasandil (hormoonid, virgatsained), liigisiseselt (feromoonid) ja liikide vahel (allelomoonid).
Põhimõisted: keemiline info, virgatsained.

Kursuse õpitulemused Valikkursuse lõpetaja:

 • tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid ja vastupidi ning esitab nende biomolekulide keemilise ehituse lihtsustatud skeemide kujul;
 • selgitab õpitud biomolekulide, sh vitamiinide jms ainete rolli organismide ehituses ja talitluses, samuti inimese toitumises;
 • võtab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja väärarusaamade kohta toitumise valdkonnas;
 • selgitab ensüümkatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüütiliste reaktsioonidega;
 • selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatult, sidudes neid ainevahetuse energeetikaga;
 • selgitab statsionaarse tasakaalu eripära võrreldes termodünaamilise tasakaaluga ning näitab selle põhimõttelist osa elu eksisteerimises;
 • integreerib oma teadmiste tasandil füüsika-, keemia- ja bioloogiakursuses õpitut elusorganismide ehituse ning talitluse kohta;
 • selgitab keemiliste infokanalite alusel organismide talitlusi ja ökoloogilisi nähtusi.
Hindamisviis Arvestatud või mittearvestatud.
Arvestuse saamise tingimused on:

 • osalemine loengutes-seminarides (vähemalt 70%),
 • osalemine praktikumi(de)l (kohustuslik),

Kui õpilane on osalenud vähem kui 70% loengutest/seminaridest, tuleb kursuse läbimiseks sooritada aprillikuus arvestustöö, mida lahendatakse avatud materjalidega (kõik kursuse jooksul saadud ja õpilaste poolt loodud materjalid).

Õppematerjalid elektrooniline kursus keskkonnas Moodle (õppekomplekti kuuluvad õpik, töölehed, esitlused teemade kohta, enesehindamistestid, molekulimudelid)
Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel, karjäärivalikute tegemine

Viimati uuendatud: 26.02.2018