Ettevalmistus riigieksamiks

Kursuse kood MATV17 (valikkursus)
Valdkond matemaatika
Kursuse nimetus Ettevalmistus riigieksamiks
Eelduskursused MAT1 – MAT16
Lõimumine matemaatika: lõiming geomeetriaga – kujundite suurim ja vähim pindala ja ruumala.

IKT: uuriva iseloomuga ülesanded, kus ühes teljestikus on funktsiooni ja tema tuletise graafik (Wiris, Geogebra, Funktion vms).

Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
 
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse eesmärgid riigieksamiks ettevalmistumine
Kursuse lühikirjeldus Arvutamine (kordamine).
Ratsionaalavaldiste lihtsustamine (kordamine).
Irratsionaalavaldiste lihtsustamine (kordamine).
Planimeetria + trigonomeetria (kordamine).
Trigonomeetrilised taandamisvalemid (kordamine).
Trigonomeetriliste avaldiste teisendamine (kordamine).
Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud ja nende uurimine (kordamine).
Vektor tasandil (kordamine).
Joone võrrand tasandil (kordamine).
Tõenäosusteooria (kordamine).
Statistika (kordamine)
Jadad (kordamine).
Eksponentfunktsioon, eksponentvõrrandid (kordamine).
Logaritmid (kordamine).
Tuletis ja tema rakendused (kordamine).
Ruumigeomeetria (kordamine).
Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • lihtsustab ratsionaalavaldisi;
 • lihtsustab irratsionaalavaldisi;
 • lahendab trigonomeetria abil planimeetriaga seonduvaid ülesandeid;
 • teisendab trigonomeetrilisi avaldisi;
 • joonestab trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid ning uurib neid;
 • lahendab graafikute abil lihtsamaid trigonomeetrilisi võrrandeid ja -võrratusi;
 • lahendab vektorite abil planimeetriaga seonduvaid ülesandeid;
 • oskab sirge ja ringjoone võrrandite abil lahendada planimeetriaga seonduvaid ülesandeid;
 • lahendab aritmeetilise ja geomeetrilise jadaga seonduvaid ülesandeid;
 • lahendab eksponentvõrrandeid ja -võrratusi; tunneb eksponentfunktsiooni omadusi;
 • lahendab logaritmvõrrandeid ja -võrratusi; tunneb logaritmfunktsiooni omadusi;
 • lahendab ülesandeid tuletise rakendustele;
 • lahendab ruumigeomeetria ülesandeid.
Hindamisviis Kursuse koondhinde on proovieksami hinne.

Kooliastme hinne kujuneb kõikide kursuste hinnetest, milles suuremat kaalu omavad 12. klassi kursusehinded.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
T. Tõnso, A. Veelmaa “Matemaatika XI klassile”

K. Kallaste “Matemaatika valikülesannete kogu gümnaasiumile”

L. Brusnevskaja, V. Gudinova, V. Krištal, S. Ševtšenko “Matemaatika ülesannete kogu gümnaasiumile”

E. Abel, E. Jõgi, E. Mitt „Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile”

A. Lind „Teel teadmisteni”

J. Reimand, K. Velsker „Valemeid matemaatikast”

V. Luigelaht, E. Reiman „Koolimatemaatika põhikursus I ja II”

K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”

L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika XI klassile”

K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”

K. Kruse, O. Karu „Matemaatika klassiväliseks tööks”

Tartu Ülikooli Teaduskooli materjalid

aineõpetaja materjalid

Vastutav õppetool reaalainete õppetool
Kursuse väljund riigieksam