Filosoofia

Kursuse kood FIL
Valdkond Sotsiaalained
Kursuse nimetus Filosoofia
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine Lõimub kirjanduse, ajaloo ja reaalteaduste kursustega kõige üldisemas plaanis
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Õppetöö on korraldatud kontakttundides, õpilaste iseseisva tööna kirjandusega ning iseseisva uurimustööna
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid Kursuse eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade filosoofia põhiprobleemidest, tutvustada peamiste filosoofia vooludega ning õpetada erinevaid filosoofilise analüüsi meetodeid
Kursuse lühikirjedus Üldine sissejuhatus kursusesse ja kasutatav kirjandus.
Filosoofiline mõtlemine.
Filosoofia struktuur ja põhimõisted.
Filosoofia ja religioon. Filosoofia ja kirjandus. Metafüüsika.
Argumenteerimisoskus ja loogika kui mõtlemise kunst.
Antiikfilosoofia.
Filosoofia ja teoloogia, usk ja mõistus.
Uusaja filosoofia.
Praktiline filosoofia. Valgustus.
Väärtused
Sotsiaal- ja poliitikafilosoofia
Kaasaegsed probleemid eetikas
Eesti filosoofia
Kursuse õpitulemused Õpilased orienteeruvad erinevates filosoofilistes mõttesuundades, mõistavad filosoofilise teksti sisu ja mõtet, oskavad filosoofilisi probleeme analüüsida
Kursuse hindamisviis Kursus on hindeline. Koondhinde moodustavad: kirjalikud kodused tööd, tunnikontrollid ja pikem iseseisev analüüsiv kirjalik töö.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Indrek Meos, Filosoofia põhiprobleemid. Koolibri 1998
Indrek Meos, Filosoofia sõnaraamat. Olulisi mõisteid, koolkondi, filosoofe, seisukohti. Koolibri 2002
Teodor Künnapas, Suured mõtlejad. Olion 1992
Elmar Salumaa, Filosoofia ajalugu I – V. EELK Usuteaduste Instituudi toimetised
Bryan Magee, Filosoofia lugu. Varrak 2000
Christoph Delius, Matthias Gatzemeier, Deniz Sertcan, Kathleen Wünscher; Filosoofia ajalugu antiikajast tänapäevani. Koolibri 2007
Esa Saarinen, Filosoofia ajalugu tipult tipule Sokratesest Marxini. Avita 1996
Stephen Law, Filosoofia silmaringi teatmik. Varrak 2008
Neil Turnbull, Filosoofia linnulennult. Koolibri 2006
Lisakirjandus: filosoofide tekstid, mis kajastuvad õppeplaanis.
Vastutav õppetool Humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund Ettevalmistus uurimistööks, osalemine üleriigilisel olümpiaadil