Forrest Gump ja ülevaade USA eluolust II maailmasõja lõpust 70ndateni

Kursuse kood FG (valikkursus)
Valdkond võõrkeeled
Kursuse nimetus Forrest Gump ja ülevaade USA eluolust II maailmasõja lõpust 70ndateni
Eelduskursused IK1-6
Lõimumine inglise keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid: loeng-seminarid; iseseisev töö ettevalmistus seminarideks, ettekanneteks, ühe kirjandusteose lugemine)
Kursuse eesmärgid Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

 • on saanud ülevaate USA ajaloost, poliitikast, võtmeisikutest ja kultuurilistest sündmustest perioodil 1945 – 1980;
 • valdab ajaloo-, ühiskonna ning kultuurisündmuste kirjeldamiseks vajalikku sõnavara;
 • on tutvunud antud perioodile iseloomuliku muusika, kirjanduse ja filmikunstiga;
 • on arendanud suulist ja kirjalikku väljendusoskust inglise keeles.
Kursuse sisu Kursus hõlmab loenguid, temaatiliste artiklite lugemist ning esitluste (vähemalt 2) koostamist. Õpilaselt eeldatakse 25% ulatuses iseseisvat tööd materjalidega; 25% kursusest hõlmab koostööpõhine õpe, kus ainealased teadmised kogutakse kaaslaste poolt koostatud esitlustest. Lisaks ajaloolisele ja sotsiaalsele taustale püütakse kursuse käigus anda ülevaade ka kõnealloleva perioodi kirjandusest, muusikast ning filmikunstist. Kursus lõppeb filmi Forrest Gump vaatamisega uuest valgustatud vaatevinklist.
Kursusel käsitletavad teemad ja võtmeisikud:
President Truman
Raudne eesriie
Marshalli plaan
Joe McCarthy ja kommunistide jälitamise kampaania
President Eisehower
Majad, lapsed, autod ja kiirtoit
Segregatsioon
Linda Brown
Martin Luther King
Vietnami sõda, Indohiina
Rosa Parks
President Kennedy, sigade lahe dessant ja Kuuba raketikriis
President Johnson
Kodanikuõiguste aktivistide bussireisid
Betty Friedan ja Phyllis Schlafly
Mehhiko ja odav tööjõud
Vastukultuur
President Nixon ja Watergate’i skandaal
President Reagan ja külma sõja lõpp
Kursuse õpitulemused Kursuse läbinud õpilane:

 • omab ülevaadet USA ajaloost ja kultuurisündmustest perioodil 1960-1980;
 • on täiendanud oma teadmisi temaatilise sõnavara osas;
 • on klassi ees teinud vähemalt kaks temaatilist esitlust;
 • on esitanud päeviku ülevaatega loetud artiklitest ning klassikaaslaste esitlustest;
 • oskab end inglise keeles paremini väljendada.
Hindamisviis Avestatud või mittearvestatud. Kursus kajastub gümnaasiumi lõputunnistusel.
Arvestuse saamise tingimused on:

 • aktiivne ja ettevalmistatud osalemine kontakttundides ja seminarides;
 • kaks temaatilist ettekannet;
 • temaatilise sõnavara omandamine vähemalt 75% ulatuses;
 • loetud artiklite ning klassikaaslaste ettekannete kirjalik refleksioon.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpetaja koostatud materjalid ja käsilehed, õpetaja koostatud kirjanduse nimekiri.
Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus riigieksamiks, kujunemine kultuurseks ja haritud inimeseks.

 Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2018