Geograafia süvakursus

Kursuse kood G6 (valikkursus)
Valdkond loodusained
Kursuse nimetus Geograafia süvakursus
Eelduskursused Maa kui süsteem, Rahvastik ja majandus, Loodusvarad ja nende kasutamine
Lõimumine toetab kõiki geograafia, loodusainete ja sotsiaalvaldkonna kursusi ja informaatikat
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd maastikul ja e-keskkonnas, iseseisev töö
Õpetamise aeg läbi gümnaasiumiastme (10.-12. klass)
Kursuse eesmärgid
 1. süvendada huvi geograafia aine vastu,
 2. tutvustada erinevaid geograafiateadusi,
 3. ettevalmistus geograafia ainevõistlusteks.
Kursuse lühikirjeldus Üldmaateaduse aktuaalsed probleemid
Ühiskonnageograafia aktuaalsed probleemid
Linnageograafia
Aktuaalsed loodusgeograafilised ja ühiskonnageograafilised sündmused, nende analüüs.
Välitööd maastikul
Andmebaaside kasutamine
Geoinfosüsteemide kasutamine
Osalemine geograafiaolümpiaadidel ja ainevõistlustel
Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • omandab süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning arengust;
 • analüüsib kohalike, regionaalsete ning globaalsete keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide tekkepõhjusi ja lahendusvõimalusi;
 • rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit;
 • analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes;
 • leiab nii eesti kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid;
 • oskab kasutada lihtsaid mõõdistusvahendeid ja lahendada geograafilisi probleeme välikeskkonnas;
 • kasutab geoinfosüsteeme info otsingul ja analüüsil;
 • osaleb üleriigilistel geograafiaalastel ainevõistlustel.
Hindamisviis arvestatud
kursuse hinne moodustab osa geograafia kooliastmehindest
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
olümpiaadide ja ainevõistluste juhendites soovitatud materjalid
Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund osalemine gümnaasiumi jooksul vähemalt kaks korda üleriigilistel geograafiaalastel ainevõistlustel