Geoinformaatika. Kartograafia alused

Kursuse kood GIS1 (valikkursus)
Valdkond loodusained
Kursuse nimetus Geoinformaatika. Kartograafia alused
Eelduskursused omandatud on loodusgeograafia ja informaatika algteadmised
Lõimumine geograafia, tehnoloogia, informaatika, matemaatika
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid: loengud ja seminarid; iseseisvad tööd e-õppe keskkonnas; tunniväline õpe: GIS päeval osalemine või GI-ettevõtte külastus või GI valdkonna töötaja külalislektorina
petamise aeg 10. klass
Kursuse eesmärgid Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

 • huvitub arvutite ja nüüdisaegsete tehnoloogiate kasutamisest geograafias;

 • saab ülevaate geoinformaatika (GI) valdkonna põhimõistetest ja geoinfosüsteemide (GIS) rakendustest;
 • oskab leida erinevaid ruumiandmeid ning anda hinnangut nende kvaliteedile;
 • oskab lõimida ruumiga seotud andmeid maailma ja Eesti kohta;
 • mõistab ning väärtustab GISi vajalikkust ja tõhusust ruumi haldamises ning planeerimises;
 • avardab ja mitmekesistab karjääri valikuvõimalusi;
 • arendab graafilist, matemaatilist ja ruumilist mõtlemist;
 • tõhustab ning mitmekesistab arvuti kasutamise oskust.

Kursuse lühikirjeldus GISi mõiste, komponendid ja kasutusvaldkonnad.
Digitaalkaardid vs traditsioonilised paberkaardid
Geograafiliste nähtuste olemus, nähtuste esitusviisid
Kaartide liigitus: mõõtkava, sisu, kasutusotstarbe, kujutatava ala suuruse järgi.
Teemakaartide jaotus kujutusviisi järgi
Mõõtkava
Kaardi matemaatiline alus: kaardiprojektsioonid
Geograafiliste koordinaatide süsteem
Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem
Polaarkoordinaadid
Eestis kasutatavad koordinaatsüsteemid
Leppemärkide valik ja andmete rühmitamise meetodid
Kaardikirjad ja nende paigutamine
Kaardi disain ja sellega seotud elemendid
Metaandmed
Geoinformaatika tarkvara kasutamine QGIS näitel
Praktilised tööd ja IKT kasutamine:
1. Tutvumine erinevate kaardiserverite võimalustega (Google Earth, Maaameti geoportaal, Eesti Statistikaamet)
2. Tutvumine vektor- ja rasterandmetega erinevate tarkvarade abil. Andmete allalaadimine.
3. Polaar-, rist- ja geograafiliste koordinaatide määramine
4. Tutvumine erinevas projektsioonis kaartidega
5. Leppemärkide analüüs
6. Kaardikomponentide analüüs
Kursuse õpitulemused Valikkursuse lõpetaja:

 • on huvitatud arvutite ja nüüdisaegsete tehnoloogiate kasutamisest geograafias;

 • on omandanud ülevaate geoinformaatika valdkonna põhimõistetest ning rakendustest;
 • leiab erinevaid ruumiandmeid ning hindab nende kvaliteeti;
 • suudab lõimida ruumiga seotud andmeid maailma ja Eesti kohta;
 • suudab mõelda ruumiliselt, rakendada matemaatikas õpitut ruumiga seotud ülesandeid lahendades ning lugeda ja tõlgendada kaarte;
 • kasutab oskuslikult arvutit ruumiga seotud probleemülesandeid lahendades.

Hindamisviis Aine põhirõhk on praktiliste oskuste arendamisel, hinnatakse praktiliste harjutuste sooritust.

Hinnatakse järgimisi valdkondi:

 • oskuste rakendamine praktilistes töödes
 • ülesande lahenduse sisuline õigsus;
 • ülesande lahenduse tehniline õigsus;
 • ülesannete õigeaegne esitamine;
 • seminaris arutelus osalemist.

Kursust hinnatakse mitteeristavalt: arvestatud/ mittearvestatud praktiliste tööde koondhinde ja seminaril esinemise alusel.

Kooliastmehinne kujuneb kahe geoinformaatika valikkursuse hinde põhjal.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Kartograafia alused
GIS ja kartograafia alused
Kartograafia näidisülesanded
Regio
Google Earth
Statistikaamet
Maa-ameti Geoportaal
Kooligeograafia EGCD
Tüüpilised kartograafilised projektsioonid
Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund ettevalmistus  uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel