Inglise ärikeel

Kursuse kood IÄ (valikkursus)
Valdkond võõrkeeled
Kursuse nimetus inglise ärikeel
Eelduskursused IK1-6
Lõimumine inglise keel, majandus, ühiskonnaõpetus
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, iseseisvad tööd.
Kursuse eesmärgid Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

 • on arendanud üldist suulist ja kirjalikku väljendusoskust inglise keeles;
 • on arendanud inglise keele teadmisi ametialases suhtluses;
 • on omandanud vajalikke oskusi mõistmaks ettevõtluse rolli ühiskonnas;
 • on julgem ja entusiastlikum inglise keeles oma seisukohti väljendama ja põhjendama.
Kursuse sisu Kursusel käsitletavad teemad:

 • igapäevane tööalane suhtlus: koosolekud, läbirääkimised, telefonisuhtlus;
 • ametialane kirjavahetus: ettekanded, e-kirjad, teated, lepingud;
 • esitlused: struktuur, kuulajatega suhtlemine;
 • organisatsioon: ettevõte struktuur, meeskonnatöö, töökeskkond;
 • arengusuunad: diagrammid, graafikud, tabelid;
 • värbamine: karjäärivalikud, töökuulutused, intervjuud, CV, kaaskiri;
 • müük, turundus, reklaam: reklaamistrateegiad, reklaamikampaaniad;
 • kultuuridevaheline kommunikatsioon: kultuurierinevused ja nendega arvestamine,
 • reisimine/töölähetused, välispartnerite võõrustamine;
 • tehnoloogia ja innovatsioon.
Kursuse õpitulemused Kursuse läbinud õpilane:

 • on täiendanud oma teadmisi temaatilise sõnavara osas;
 • oskab end inglise keeles paremini väljendada;
 • oskab praktiseerida temaatilist sõnavara ja paranenud suhtlemisoskust mitmesugustes rollimängudes.
Hindamisviis Arvestatud või mittearvestatud. Kursus kajastub gümnaasiumi lõputunnistusel.
Kursusehinde moodustumine:

 • aktiivne osavõtt ainetundidest (vähemalt 50%);
 • iseseisvad tööd;
 • kirjalikud ja suulised vastamised;
 • kontolltööd;
 • koondhinde saamise eelduseks on õpimapi (sisaldab kursuse jooksul saadud materjali ning tehtud töid) esitamine.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
 Õpetaja koostatud materjalid.
Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus riigieksamiks ja eluks

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2018