Inglise keel 10. kursus

Kursuse kood IK10 (kooli valitud kohustuslik kursus)
Valdkond võõrkeeled
Kursuse nimetus Inglise keel 10 (riigieksamiks ettevalmistav kursus)
Eelduskursused IK1-6
Lõimumine inglise keel
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, iseseisevad tööd
Kursuse eesmärgid Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) on arendanud suulist ja kirjalikku väljendusoskust inglise keeles,
2) tunneb riigieksami erinevates osades kasutatavaid ülesannete tüüpe,
3) saab ülevaate oma keeletasemest.
Kursuse sisu Kursus keskendub riigieksami erinevatele osadele ning võimalikele ülesannete tüüpidele, mille raames korratakse üle ka olulisem grammatikast:
loendatav ja loendamatu nimisõna, omadussõna, selle võrdlusastmed, asesõna ja siduv asesõna, artikkel, modaalverbid, ajavormid, gerundium ja infinitiiv, tingimuslaused, kaudne kõne, küsimuste moodustamine, passiiv, kirjavahemärgid.

Kirjutamine
1. Ametlik kiri ja selle erinevad tüübid, eri tüüpi kirjades kasutatavad fraasid, kirja alustamine ja lõpetamine.
2. Essee tüübid – poolt ja vastu argumentidega essee, arvamusessee, probleemile lahendust pakkuv essee. Esseede ülesehitus, stiil, sõnavara.
3. Aruanne, mis põhineb erineval kujul esitatud andmete analüüsil, kommentaaridel ja soovitustel. Aruande ülesehitus, stiil, väljendid.

Kuulamine
Arusaamine tele-, raadiouudiste, loengute esitluste, vestluste jne peamisest mõttest, valikulise ja detailse info leidmine, järelduste tegemine.
Ülesannete tüübid:
valikvastustega ülesanne (õige vastuse leidmine etteantud valikute hulgast), lünkade täitmine (teksti täiendamine vajaliku infoga), sobitamisülesanne (pealkirja/väite/küsimuse ja heli lõigu kokkusobitamine).

Lugemine ja keelestruktuurid
Erinevate lugemisstrateegiate harjutamine, vajaliku info leidmine tekstist.
Ülesannete tüübid:
sobitamisülesanne (pealkirja/väite/küsimuse/tekstiosa ja tekstilõigu kokkusobitamine; sõnade ja nende definitsioonide kokkusobitamine), valikvastustega ülesanne (õige vastuse leidmine etteantud valikute hulgast), valikvastustega lünkülesanne (sobiva sõna või fraasi leidmine etteantud valikute hulgast), lünkade täitmine, (teksti täiendamine puuduva sõna või fraasiga), sõnamoodustusülesanne, vigade leidmine ja parandamine.

Suuline osa
1. Piltide võrdlev kirjeldamine. Kirjelduse loogiline ülesehitus, spetsiifilised väljendid, fraasid, ettenähtud aja (2 minutit) piires püsimine.
2. Etteantud väitel põhinev monoloog, ülesehitus, selgete poolt- ja vastuargumentide esitamine, nende põhjendamine, ettenähtud aja (2 minutit) piires püsimine.

Kursuse õpitulemused Kursuse läbinud õpilane:

1) omab terviklikku ülevaadet riigieksami erinevatest osadest ning ülesannete tüüpidest,
2) teeb vahet isiklikul ja ametlikul stiilil, oskab kirjutada erinevat tüüpi ametlikke kirju ning teab ja kasutab neile eriomaseid väljendeid,
3) oskab kirjutada erinevat tüüpi arutlevaid esseid,
4) oskab kirjutada aruannet, analüüsides ja kommenteerides erineval viisil (graafikud, tabelid, diagrammid) esitatud andmeid,
5) oskab kirjeldada ja võrrelda fotosid, tuues välja sarnasused ja erinevused,
6) teab monoloogile esitatavaid nõudeid.

Hindamisviis Arvestatud või mittearvestatud.
Arvestuse saamise tingimused on: 1) aktiivne osalemine tundides; 2) kirjalikud tööd: essee, aruanne – tulemus vähemalt 10/16, ametlik kiri tulemus vähemalt 6/9; 3) riigieksami suulise osa sooritamine.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
õpetaja koostatud materjalid, käsilehed, varasemate aastate riigieksami tööd, Cambridge CAE eksami materjalid.
Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus riigieksamiks

Viimati uuendatud: 09.02.2018