Inglise keel 6. kursus

Kursuse kood IK6 (riikliku õppekava ja kooli valitud kohustuslik kursus)
Valdkond võõrkeeled
Kursuse nimetus Inglise keel 6. kursus
Eelduskursused Inglise keel 5. kursus
Lõimumine kirjandus, inimeseõpetus, geograafia, kehaline kasvatus
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, iseseisev töö, töö e-õppe keskkonnas
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse eesmärgid Õppida kirjutama artikleid, esildisi, korrata aruande kirjutamist. Õppida arutlema õnne, ambitsioonide ning vaba aja veetmise teemadel.
Kursuse lühikirjeldus Igapäevaelu, õppimine ja töö
ambitsioonid, edu ja õnn.
Riigid ja nende kultuur
reisimine, meelelahutus, tähtpäevad
Vaba aeg
vaba aja veetmise võimalused ja hobid
Keelestruktuurid
gerundium ja infinitiiv, oleviku väljendamise vormid, staatilised verbid
Õppetegevused
  • meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;
  • ametliku ja mitteametliku kirja ja arvustuse kirjutamine;
  • artikli, esildise ja aruande kirjutamine;
  • rolli- ja suhtlusmängud;
  • info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet).
Kursuse õpitulemused Õpilane:

  • teab piisavalt sõnavara ja keelestruktuure, et arutleda tuleviku ametite ning keeleliste/kultuuriliste arengute teemadel;
  • oskab kirjutada CV kaaskirja ning võistlusesseed.
Hindamisviis kursuse koondhinde moodustavad: kontrolltööd, suulised vastused, artikkel, aruanne, esildis
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Upstream Advanced (Express Publishing)
lisamaterjalid aineõpetaja valikul
Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus riigieksamiks

Viimati muudetud: 09.02.2018