Inglise keel 9. kursus

Kursuse kood IK9 (kooli valitud kohustuslik kursus)
Valdkond võõrkeeled
Kursuse nimetus Inglise keel 9. kursus
Eelduskursused Inglise keel 8. kursus
Lõimumine bioloogia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, iseseisev töö, töö e-õppe keskkonnas
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid Õppida arutlema inimese, ühiskonna ja hariduse teemadel. Õppida kirjutama ameti- ja erakirja.
Kursuse lühikirjeldus Inimene ja ühiskond
terved ja ebaterved eluviisid, sport, terviseprobleemid, meditsiin, ravi.
Haridus
riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; elukestev õpe; õpistiilid, õppeained.
Keelestruktuurid
Inversioon, modaaltegusõnad, kõrvallause moodustamine.
Õppetegevused
  • meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;
  • iseseisev lugemine ning kuulamine;
  • ameti- ja erakirjade koostamine;
  • rolli- ja suhtlusmängud;
  • info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet).
Kursuse õpitulemused õpilane:

  • teab piisavalt sõnavara ja keelestruktuure, et arutleda inimese, ühiskonna ja hariduse teemadel;
  • oskab kirjutada ametlikke ja erakirju.
Hindamisviis kursuse koondhinde moodustavad: kontrolltööd, suulised vastused, kiri
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Upstream Advanced (Express Publishing)
lisamaterjalid aineõpetaja valikul
Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus riigieksamiks

Viimati muudetud: 09.02.2018