Keemia süvakursus

Kursuse kood K6 (valikkursus)
Valdkond loodusained
Kursuse nimetus Keemia süvakursus
Eelduskursused Üldine, anorgaaniline ja orgaaniline keemia
Lõimumine toetab kõiki keemia, loodusainete ja sotsiaalvaldkonna kursusi ja informaatikat
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktikumid, iseseisev töö
Õpetamise aeg läbi gümnaasiumiastme (10.-12. klass)
Kursuse eesmärgid
 1. süvendada huvi keemia aine vastu,
 2. tutvustada erinevaid keemia valdkondi,
 3. ettevalmistus keemia ainevõistlusteks.
Kursuse lühikirjeldus   Üldise keemia alused

Anorgaanilise keemia põhimõisted ja ainete omadused

Keemilised elemendid ja nende ühendite omadused

Orgaanilise keemia põhimõisted, orgaaniliste ühendite aineklassid ja nende tähtsamad reaktsioonid.

Praktikumid analüütilises ja orgaanilises keemias

Osalemine keemia-alastel ainevõistlustel.

Kursuse õpitulemused  

Kursuse läbinud õpilane:

 • tunneb ainete põhilisi omadusi ning nende sõltuvust sidemetest aines;
 • tunneb termodünaamika põhiseadusi ning oskab neid rakendada, sealhulgas ka füüsikalise ja keemilise tasakaalu kirjeldamisel;
 • tunneb põhilisi hapete ja aluste teooriaid ning oskab arvutada lihtsamate lahuste pH;
 • tunneb elektrokeemia põhialuseid;
 • tunneb keemilise kineetika põhialuseid ja oskab kasutada kineetika põhivõrrandeid;
 • tunneb olulisemaid anorgaanilisi keemilisi ühendeid (k.a kompleksühendid), nende nomenklatuuri ja reaktsioone;
 • tunneb olulisemaid orgaanilisi keemilisi ühendeid, nende nomenklatuuri ja reaktsioone;
 • osaleb üleriigilistel keemiaalastel ainevõistlustel.
Hindamisviis arvestatud
Õppematerjalid olümpiaadide ja ainevõistluste juhendites soovitatud materjalid
Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund osalemine gümnaasiumi jooksul vähemalt kaks korda üleriigilistel keemiaalastel ainevõistlustel