Kehaline kasvatus IV

Kursuse kood KK4 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond Kehaline kasvatus
Kursuse nimetus Kehaline kasvatus 4. kursus
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine bioloogia: mõõdavad EKG, kopsude tööd rahulolekus ja füüsilise koormuse järel
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse eesmärgid Gümnaasiumi kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane:

 • on kehaliselt aktiivne, mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks;
 • järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid;
 • väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana.
Kursuse lühikirjeldus Teadmised spordist

Suusatamine

Uisutamine

Sportmängud (võrkpall, saalihoki, jalgpall, pesapall)

Orienteerumine

Kergejõustik

Kursuse õpitulemused Kursuse lõpul õpilane:

 • selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis;

 • oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime tõstmiseks;
 • oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;
 • oskab kavandada iseseisvat treeningut;
 • omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi;
 • tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab ülevaadet kohtunikutegevusest.

Suusatamises õpilane:

 • läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P);
 • kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust;
 • oskab hooldada oma suusavarustust.

Uisutamises õpilane:

 • valdab erinevate sõiduviiside tehnikat.

Orienteerumises läbib õpilane kaardi ja kompassiga harjutus- ja/või võistlusraja

Võrkpallis:

 • mängib võistlusmääruste kohaselt võrkpalli;
 • sooritab võrkpallis kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis õpitud tehnika elementidest.

Kergejõustikus õpilane:

 • läbib järjest joostes 3000 meetrit;
 • teab ja oskab kasutada erinevate spordialade tehnilisi aluseid.
Hindamisviis Kehalises kasvatuses hinnatakse õpilase teadmisi, liigutusoskusi ja kehalist võimekust ning kehalist ja sportimisaktiivsust.

Juhul, kui õpilase tervislik seisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava täita, koostab õpetaja talle raviarsti ettekirjutuse alusel individuaalse ainekava, milles fikseeritakse õppe eesmärk, õppesisu, õpitulemused ja nende hindamise vorm.

Kooliastme hinde moodustavad viie riikliku kursuse hinded.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Spordialane kirjandus õppetooli valikul
Vastutav õppetool Kehaline kasvatus
Kursuse väljund Osalemine spordiainevõistlustel, spordivõistluste korraldamine, tegutsemine spordivõistlustel kohtunikuna, ettevalmistus uurimistööks.