Kõne ja kiri

Kursuse kood EK7 (valikkursus)
Valdkond humanitaarained
Kursuse nimetus Kõne ja kiri
Eelduskursused Keel ja ühiskond, praktiline eesti keel, meedia ja mõjutamine, teksti keel ja stiil.
Lõimumine Lõimub kõikide ainetega, kus on vaja suulist ja kirjalikku eneseväljendust.
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, iseseisev töö
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid Gümnaasiumi kõne ja kiri kursusega taotletakse, et õpilane:

  • teab kõne eesmärke, ülesehitust, esitamise viise;
  • oskab kõnelda auditooriumi ees;
  • analüüsib tekstide sisu, eesmärke, ülesehitust, sõnavara, stiili, süvendades oma funktsionaalset lugemisoskust;
  • kirjutab eritüübilisi tekste, valides sobivat sõnavara, stiili, allikaid jne;
  • oskab oma teksti kriitiliselt lugeda ning seda toimetada.
Kursuse lühikirjeldus Õigehääldus ja argikeel, eesti häälduse omapära ja alusreeglid, täishäälikud ja kaashäälikud, diftongid, võõrnimede hääldamine, sagedasemad vead häälduses.
Kõne kui tekst, häälduslik ilmekus: liigendus ja intonatsioon, fraseerimine, diktsioon, võimukus, vulgaarsus, suhtlusvead.
Stiil ja stilistika, ametlik stiil, publitsistlik stiil, teadusstiil.
Tekstide võrdlev analüüs: teksti eesmärk, kasutuskontekst, grammatilised erijooned, sõnavara, stiil.
Teadusteksti olemus, materjali usaldusväärsus, allikate refereerimise, tsiteerimise eesmärgid, võrdlemine, analüüs, üldistamine, järeldamine; loomevargus ja plagiaat.
Arutlev kirjutamine, oma teksti toimetamine nii käekirjas kui arvutil.
Kursuse õpitulemused Kursuse lõpul õpilane:

  • teab õige häälduse põhimõtteid, väljendab kõnes oma mõtteid ladusalt ja sobivas keelekasutuses;
  • analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara, stiili;
  • koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus, artikkel jmt);
  • tekstide loomisel refereerib, tsiteerib, parafraseerib, viitab alustekstidele;
  • kasutab keelt loovalt ja kujundlikult.
Hindamisviis Protsessihinnangud (A-arvestatud, MA –mittearvestatud), kursuse hinne moodustab osa eesti keele kooliastme hindest.
Õppematerjalid Tekstiõpetuse õpikud ja õppematerjalid õpetaja valikul.
Vastutav õppetool Humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund Ettevalmistus riigieksamiks, enesekindluse süvenemine suulises ja kirjalikus eneseväljenduses, emakeele väärtustamine.

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2018