Kõne ja väitlus

Kursuse kood VÄ1 (valikkursus)
Valdkond Humanitaarained. Keel ja kirjandus.
Kursuse nimetus Kõne ja väitlus
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine Eesti keel, kirjandus, ühiskonnaõpetus, ajalugu
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, praktiline töö
Õpetamise aeg Kord kolme aasta jooksul
Kursuse eesmärgid Gümnaasiumi kõne- ja väitluskursusega taotletakse, et õpilane:

  • väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt;
  • argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti;
  • rakendab kriitilist mõtlemist.
Kursuse lühikirjeldus Kõne kui suhtlusolukord. Kommunikatsioonimudel. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus.
Suhtlustõkked. Kõne veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja emotsionaalsus.
Kõne koostamine ja esitamine. Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, väitlus, repliik vm).
Kõne eesmärgid. Kõne osad. Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -kultuur.
Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. Repliik ja küsimuste esitamine. Erinevad kuulajatüübid.
Kuulamistakistused.
Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topos. Ümberlükkamine, taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine.
Kursuse õpitulemused Kursuse lõpul õpilane:

  • tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike, avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi;
  • argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti;
  • moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi;
  • koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne);
  • teeb ettekande näitvahenditega;
  • jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet.
Hindamisviis Protsessihinnangud (A-arvestatud, MA –mittearvestatud), kursuse hindekõne ja/või väitlus
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Eesti Väitlusseltsi kodulehe materjalid http://www.debate.ee/
K. Kase õpik „Arutlev haridus” http://www.debate.ee/files/arutlev_haridus_opik.pdf
Vastutav õppetool humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund Kursuse väljundiks on avaliku esinemise oskused ning kooli/kesklinna väitlusturniiril osalemine

Viimati uuendatud: 20.01.2018