Kvantoptika. Mikro- ja megamaailm

Kursuse kood F9 (riikliku õppekava ja kooli valitud kohustuslik kursus)
Valdkond loodusained
Kursuse nimetus Kvantoptika. Mikro- ja megamaailm
Eelduskursused F8
Lõimumine keemia: elektronvalemid, orbitaalid, vabad radikaalid; bioloogia: ioniseeriva kiirguse toime elusorganismidele; ajalugu: tuumarelva kasutamine II maailmasõjas; matemaatika: geomeetria meetodid taevakehade kauguste ja mõõtmete määramiseks; kultuurilugu: erinevate rahvaste astraalmütoloogilised kujutelmad, lindude rännete seos Linnuteega jne; geograafia: Maa teke ja areng.
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid Saadakse oskus lahendada kvantoptika ülesandeid ning aatomimudeliga seotud ülesandeid, kui kõrgema abstraktsiooniastmega seotud mõtlemisoperatsioonidega tegelemisoskus. Tutvutakse kaasaegse aatomimudeli põhimõtetega, tuumafüüsikaga seotud probleemidega, tehakse arvutusi mikro- ja megamaailmaga seotud probleemide lahendamisel, tutvutakse kaasaegse kosmoloogia põhimõtetega.
Kursuse lühikirjeldus Kvantoptika
Plancki hüpotees. Fotoefekt. Punapiir. Einsteini võrrand fotoefekti kohta. Footon ja selle omadused. Välimine ja sisemine fotoefekt. Fotoefekti rakendused: päikesepatarei, fotoelement, CCD element. Valguse rõhk. Fotokeemilised reaktsioonid.Aatomifüüsika
Rutherfordi katse ja planetaarne aatomimudel. Vesiniku kiirgus. Bohri aatomimudel. Bohri postulaadid. Statsionaarsed olekud. De Broglie hüpotees. Mikroosakeste lainelised omadused. Kvantmehaanika teke ja põhiideed. Mikromaailma täpsuspiirangud. Kvantarvud. Pauli printsiip. Aatomi kirjeldamine nelja kvantarvuga. Elementide perioodilisuse süsteem. Mikromaailma uurimisvahendid: elektronmikroskoop, tunnelmikroskoop, aatomjõumikroskoop.

Tahkise struktuur
Energiatsoonid tahkises. Lubatud tsoon ja keelutsoon. Metalli, dielektriku ja pooljuhi elektrijuhtivuse seletamine lähtudes tsooniteooriast. Elektrivool pooljuhtides. Klassikaline elektronteooria. Tsooniteooria. Juhi, pooljuhi ja dielektriku elektrijuhtivuse põhjendamine tsooniteooriaga. Pooljuhtide omajuhtivus ja selle rakendus: termotakisti, fototakisti, pooljuhtdetektor. Pooljuhtide legeerimine. Elektronjuhtivus ja aukjuhtivus. pn-siire. Pooljuhtdiood, selle kasutamine. Transistor, selle kasutamine. Kiip, selle kasutamine analoog ja digitaallülitustes.
Kiirguse tekkimine, ergastuse eluiga, lainejada. Spontaanne ja stimuleeritud kiirgus. Laser. Laserite kasutamine. Röntgenkiirgus ja selle saamine.

Tuumafüüsika
Aatomituum, nukleonid. Tuumajõud. Isotoobid. Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. Tuumareaktsioonid: sünteesireaktsioon ja lagunemisreaktsioon. Sünteesireaktsioon looduses ja perspektiivid energiatootmisel. Uute raskete elementide süntees. Osakeste eraldumine lagunemisreaktsioonides. Radioaktiivsus. Ahelreaktsioon. Kriitiline mass. Ahelreaktsiooni kasutamine energia tootmisel ja sõjanduses. Radioaktiivsusega kaasnevad kiirgused. Ioniseeriva kiirguse liigid. Radioaktiivse lagunemise seadus. Poolestusaeg. Allika aktiivsus. Kiirguse intensiivsuse sõltuvus kaugusest. Looduslikud ja tehislikud kiirgusallikad. Tuumafüüsika meetodid meditsiinis ja arheoloogias. Ioniseeriva kiirguse bioloogiline toime. Kiirgusdoos. Ekvivalentdoos. Efektiivdoos. Doosikiirus. Kiirgusohutuse alused. Isikudoosi piirmäär. Kiirguste registreerimisseadmed, nendes kasutatavad meetodid. Elementaarosakesed: elementaarosakesi iseloomustavad suurused. Antiosakesed. Annihilatsioon.
Elementaarosakeste klassifikatsioon. Elementaarosakeste struktuur. Kvargid. Elementaarosakeste füüsika katseseadmed.

Kosmoloogia
Esialgne maailmapilt – kettamaailm. Taevakuppel. Taevasfäärid Vana-Kreekas. Geotsentriline maailmapilt, selle seos vaatlustega. Taevasfäär ja selle elemendid. Taevakaart. Tähtkujud. Tähesuurus. Taevakehade ööpäevane liikumine. Taevakehade näiv liikumine. Astronoomias kasutatavad vahendid.
Päikese aastane liikumine. Ekliptika. Sodiaak. Süsteem “Maa-Kuu”. Päikese- ja kuuvarjutused. Maa-rühma planeedid. Hiidplaneedid. Planeetide kaaslased ja rõngad. Päikesesüsteemi väikekehad. Planeedisüsteemide tekkimine ja areng.
Lähim täht – Päike. Päikese atmosfääri ehitus. Aktiivsed moodustised Päikese atmosfääris. Tähtede siseehitus. Tähtede põhikarakteristikud: temperatuur, heledus, raadius, mass. Hertzsprungi – Russeli diagramm. Muutlikud tähed ja noovad. Valged kääbused, neutrontähed, mustad augud. Gaas-tolmuudukogud. Tähtede areng.
Linnutee koostisosad ja struktuur. Täheparved. Galaktikad. Galaktikate parved. Universumi ehitus ja evolutsioon.
Kosmoloogiline printsiip. Kosmoloogilised mudelid. Suur Pauk. Antroopsusprintsiip.

Soovituslike ja kohustuslike praktiliste tööde loetelu:

 • tutvumine aatomimudelite ja kvantmehaanika alustega arvutisimulatsioonide abil;
 • radioaktiivse kiirguse neeldumise uurimine;
 • tutvumine radioaktiivsuse, ioniseerivate kiirguste ja kiirguskaitse temaatikaga arvutisimulatsioonide abil;
 • tutvumine tuumatehnoloogiate, tuumarelva toime ja tuumaohutusega õppevideo vahendusel;
 • tutvumine Päikesesüsteemi ja Universumi ehitusega arvutisimulatsioonide vahendusel.
Kursuse õpitulemused Kursuse lõpetaja:

 • teab põhimõisteid: footon, kvandi (footoni) energia, fotoefekt, väljumistöö, Einsteini valem fotoefekti kohta, fotoefekti punapiir, dualismiprintsiip, energianivoo, peakvantarv, ergastatud olek, ergastatud oleku eluiga, spontaanne ja ergastatud kiirgus, energiatsoon, keelutsoon,
  neutron, prooton, isotoop, tuumajõud, tuumareaktsioon, kiirgusdoos, radioaktiivsus, poolestusaeg, tuumade lõhustumine, seoseenergia, eriseoseenergia, massidefekt, tuumade süntees, tuumaenergeetika, tuumarelv, radioaktiivne dateerimine, ioniseeriv kiirgus, kiirguskaitse, planeet, asteroid, komeet, meteoor, täht, tähtkuju, galaktika, universum, Päikesesüsteem, valgusaasta, antroopsusprintsiip.
 • oskab kasutada seoseid: ;
 • oskab kasutada mudeleid: metall, pooljuht, dielektrik tsooniteoorias; aatomimudel, elementaarosake;
 • oskab kasutada mõõteriistu: dosimeeter;
 • seletab nähtusi ja rakendusi: fotoefekt, päikesepatarei, fotoelement, laser ja selle kasutamine, tuumaenergeetika, kiirguskaitse, Päike, Päikese- ja kuuvarjutus, Maa liikumine, aastaaegade tekkimine, tähe evolutsioon.
 • selgitab valguse korral dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga;
 • rakendab probleemide lahendamisel kvandi energia valemit E = hf ja Einsteini valemit fotoefekti kohta hf = A+Ek;
 • nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid, kirjeldab fotoefekti kui footonite olemasolu eksperimentaalset tõestust;
 • nimetab kvantmehaanika erinevusi klassikalisest mehaanikast;
 • seletab dualismiprintsiibi abil osakeste leiulaineid;
 • tunneb mõistet seisulaine;
 • teab, et elektronorbitaalidele aatomis vastavad elektroni leiulaine kui seisulaine kindlad kujud;
 • kirjeldab elektronide difraktsiooni kui kvantmehaanika aluskatset;
 • nimetab selliste füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos;
 • kirjeldab nüüdisaegset aatomimudelit nelja kvantarvu abil;
 • kirjeldab pooljuhi oma- ja lisandjuhtivust, sh elektron- ja aukjuhtivust;
 • teab, et pooljuhtelektroonika aluseks on pn-siire kui erinevate juhtivustüüpidega pooljuhtide ühendus; seletab jooniste abil pn-siirde käitumist päri- ja vastupingestamisel;
 • kirjeldab pn-siirde toimimist valgusdioodis ja ventiil-fotoelemendis (fotorakus);
 • seletab eriseoseenergia mõistet ja eriseoseenergia sõltuvust massiarvust;
 • kirjeldab tähtsamaid tuumareaktsioone (lõhustumine ja süntees), rõhutades massiarvu ja laenguarvu jäävuse seaduste kehtivust tuumareaktsioonides;
 • kasutab õigesti mõisteid: radioaktiivsus ja poolestusaeg;
 • kasutab radioaktiivse lagunemise seadust N = N02-t⁄T, seletamaks radioaktiivse dateerimise meetodi olemust, toob näiteid selle meetodi rakendamise kohta;
 • seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning analüüsib tuumaenergeetika eeliseid ja sellega seonduvaid ohte (radioaktiivsed jäätmed, avariid jaamades ja hoidlates);
 • nimetab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, kirjeldab ioniseeriva kiirguse erinevat mõju elusorganismidele ja võimalusi kiirgusohu vähendamiseks;
 • nimetab astronoomia vaatlusvahendeid;
 • seletab taevakaardi füüsikalise tõlgenduse aluseid ja füüsikalisi hinnanguid peamistele astraalmütoloogilistele kujutelmadele;
 • kirjeldab mõõtmete ja liikumisviisi aspektis Päikesesüsteemi põhilisi koostisosi: Päike, planeedid, kaaslased, asteroidid, komeedid, meteoorkehad;
 • seletab kvalitatiivselt süsteemiga Päike-Maa-Kuu seotud nähtusi: aastaaegade vaheldumist, Kuu faase, varjutusi, taevakehade näivat liikumist;
 • kirjeldab Päikese ja teiste tähtede keemilist koostist ja ehitust, nimetab kiiratava energia allika;
 • kirjeldab kvalitatiivselt Päikesesüsteemi tekkimist, tähtede evolutsiooni, Linnutee koostist ja ehitust ning Universumi tekkimist Suure Paugu teooria põhjal.
Hindamisviis Kursuse hinne moodustub kontrolltööde ja praktiliste tööde, tunnikontrollide ning iseseisvate tööde koondhinde alusel või arvestustöö alusel.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
H. Voolaid “Füüsika 11. klassile Optika”
H. Käämbre “Aatom. Molekul. Kristall. Füüsika 12. klassile”
I. Kikoin, A. Kikoin “Füüsika IX klassile” (abimaterjal)
Ü. Ugaste, J. Saukas “Füüsika gümnaasiumile. Küsimusi ja ülesandeid II ja III”
V. Väinaste “Valikvastustega füüsikaülesanded”
T. Ainsaar ja M Reemann “Füüsika seeriaülesanded 2. osa”
A. Rõmkevitš ja I. Rõmkevitš “Füüsika ülesannete kogu keskkoolile”
G. Karu “Füüsika redeltestid”
e-õpik: http://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/32
E. Paju, V. Paju “Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile”
Vastutav õppetool reaalainete õppetool
Kursuse väljund füüsika koolieksam

Viimati uuendatud: 26.02.2018