Lähiajalugu I

Kursuse kood A5 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond sotsiaalained
Kursuse nimetus Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel
Eelduskursused A1 – A5
Lõimumine Keel ja kirjandus (tekstiõpetus, meedia), ühiskonnaõpetus, loodusteadused, geograafia, kirjandus, muusika, kunst
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas jne), õppekäik, muuseumid
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse eesmärgid Õpilane:

 • tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena, maailmakodanikuna;
 • tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu;
 • leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt;
 • mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi;
 • väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult oma seisukohta.
Kursuse lühikirjeldus I – Maailm Esimese maailmasõja eel; II – Esimene maailmasõda; III – Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid; IV – Teine maailmasõda
Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • iseloomustab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes;
 • tunneb maailma poliitilist kaarti ja toimunud muutusi XX sajandi I poolel;
 • iseloomustab maailma majanduse arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika mõju;
 • analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi;
 • analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid XX sajandi I poolel;
 • analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist, majanduslikku ja kultuurilist arengut 1920-1940.
Hindamisviis Kursuse koondhinde moodustavad: suuline arvestus, kirjalik töö, rühmatööd.

Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete põhjal.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õppetekstid õppetooli valikul, seinakaart või atlas, teabekirjandus ja teemakirjandus, interaktiivsed õppematerjalid, EAÜS väljaanded, illustratiivne materjal

www.histrodamus.ee

dea.nlib.ee

www.err.ee

Vastutav õppetool humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus suunaeksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel