Lähiajalugu III

Kursuse kood A7 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond sotsiaalained
Kursuse nimetus Lähiajalugu III. 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm
Eelduskursused A1 – A6
Lõimumine Keel ja kirjandus (tekstiõpetus, meedia), ühiskonnaõpetus, loodusteadused, geograafia, kirjandus, muusika, kunst
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd, õppekäik, muuseumid
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid Õpilane:

  • tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena, maailmakodanikuna;
  • tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu;
  • leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt;
  • mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi;
  • väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult oma seisukohta.
Kursuse lühikirjeldus I – Eluolu ja kultuur; II – Sõja ja rahu küsimus; III – Inimsusevastased kuriteod; IV – Muu maailm
Kursuse õpitulemused Õpilane:

  • analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega;
  • analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul;
  • mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;
  • iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi;
  • analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu.
Hindamisviis Kursuse koondhinde moodustavad: kirjalik töö, rühmatööd, dispuudid.

Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete põhjal.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õppetekstid õppetooli valikul, seinakaart või atlas, teabekirjandus ja teemakirjandus, interaktiivsed õppematerjalid, EAÜS väljaanded, illustratiivne materjal

www.history.ee

www.histrodamus.ee

dea.nlib.ee

www.err.ee

Vastutav õppetool humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus suunaeksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel