Majandus III

Kursuse kood MAJ3 (valikkursus)
Valdkond sotsiaalained
Kursuse nimetus Majandus III
Eelduskursused Majandus II
Lõimumine inimeseõpetus: enda ja kui ettevõtja isikuomaduste analüüs; eesti keel: elulookirjelduse (CV koostamine) ja töökohataotluse kirjutamine; funktsionaalne lugemine; ajalehe info analüüs, arutlusoskuse kujundamine; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel, ajalugu: palgatöötajad, ühiskonnaõpetus – tööturg, tööhõivepoliitika, tarbija, töötasu ja sellega seotud maksud ja maksed; geograafia –ettevõtted, tööealine rahvastik, maailma brändid; matemaatika: bruto- ja netopalga ning tööandja tööjõukulude arvutamine, protsentarvutused, statistika põhimõisted, tootlikkuse, mastaabisäästu arvutamine ja graafikute koostamine; psühholoogia: enda kui ettevõtja isikuomaduste analüüs; kunstiõpetus- reklaami koostamine, kujundamine; informaatika- reklaami kujundamine arvutigraafika abil, andmetöötlus.
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, rühmatööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas jne)
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse eesmärgid Õpilased saavad algtõed investeerimisest. Ettevõtte raamatupidamise põhimõtete mõistmiseks õpivad tundma ettevõtte kulude ja tulude seoseid, ettevõtte kohustusi riigi ja töötajate ees, tööseadusandlust, arvutavad bruto- ja netopalka ning tööandja kulusid tööjõule.

Turunduse kaudu õpitakse, et tarbimise eelduseks on inimeste vajadused, õpitakse tundma oma õigusi ja vastutust tarbijana, säästlikku tarbimist; mõistma reklaami eesmärke, positiivseid ja negatiivseid mõjusid.

Õpilased tutvuvad tööseadusandlusega, et tunda töötaja ja tööandja õigusi ja kohustusi, teavad palga kujunemise ja arvutamise aluseid, arvutavad bruto ja netopalka ja ettevõtte palgakulusid.

Konkurentsi teemaga selgitatakse tootlikkust, mastaabisäästu ja masstootmist, analüüsitakse kvalifitseeritud tööjõu, kaasaegse tehnoloogia mõju tootlikkusele ja ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise tähtsust ja otsest seost tootlikkusega.

Kursuse lühikirjeldus Algkapital, investeerimine. Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. Püsi- ja muutuvkulud. Kaasaegse tehnoloogia, ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele.

Väärtpaberid: võlakirjade ja aktsiate olemus ning erinevus. Väärtpaberiturg ja selle mõju majandusele. Inflatsioon, deflatsioon.

Tarbijahinnaindeks.

Ettevõtte raamatupidamine. Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, kulum. Põhivara, käibevara, kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, töötuskindlustusmakse. Dividendide maksustamine ja reinvesteerimine.

Turundus. Põhiülesanded. Toode, hind. Hinnakujundus. Müügistrateegiad. Turundussuhtlus ja müügikoht. Reklaam, reklaami koostamine. Ostja ja müüja rollid.

Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Tööpuudus. Töötasud. Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV koostamine. Tööseadusandlus.

Konkurents ettevõtluses. Konkurentsi vormid. Konkurentsi positiivne ja negatiivne mõju tootmisele ja tarbijale. Konkurents ja keskkond. Litsents, patent, kasulik mudel, tööstusdisaini lahend ja autoriõigus.

Kursuse õpitulemused
 • tunneb tähtsamate väärtpaberite (võlakirjade ja aktsiate) olemust ja erinevust ning on teinud virtuaalkontoga tehinguid;
 • selgitab väärtpaberituru tegevust ja tähtsust riigi majanduses;
 • tunneb raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat majandusarvestust;
 • oskab lugeda bilanssi ja kasumiaruannet;
 • tunneb tähtsamate väärtpaberite (võlakirjade ja aktsiate) olemust ning erinevust;
 • selgitab väärtpaberituru tegevust ja tähtsust riigi majanduses;
 • oskab planeerida alustava ettevõtte kulutusi;
 • teab alustava ettevõtte finantseerimise allikaid;
 • selgitab tootlikkust;
 • analüüsib kvalifitseeritud tööjõu, kaasaegse tehnoloogia mõju tootlikkusele ja ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise tähtsust ja otsest seost tootlikkusega;
 • oskab kasutada kvaliteetseid allikaid Eesti tootlikkusele hinnangu andmisel;
 • oskab arutluse koostamisel korrektselt viidata kasutatud allikatele;
 • teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel;
 • tunneb turunduse mõistet, rolli ettevõtte tegevuses;
 • tunneb tööseadusandlust ja oskab valida või leida tööd;
 • väärtustab kvalifitseeritud tööoskusi ja haridust;
 • oskab arvutada bruto- ja netopalka ning tööandja kulusid tööjõule;
 • tunneb konkurentsiliike, konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid;
 • oskab hinnata konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid;
 • seostab majanduse tunnis õpitut reaalse eluga;
 • käitub keskkonnateadlikult;
 • jälgib meedias majandusuudised.
Hindamisviis Koondhinde moodustavad: kontrolltööd, iseseisvad tööd, rühmatööd (kokku maksimaalselt 100 punkti, mis teisendatakse vastavalt riiklikule hindamisskaalale hinneteks; 90-100 p hinne 5, 75-89 p hinne 4, 50-74 p hinne 3, 20-49 p hinne 2; 0-19 p hinne 1).
Kooliastmehinne kujuneb lõputesti ja kursuse hinnete alusel.
Õppematerjalid 1. Majandusõpik. Junior Achievement Eesti SA, 2011
2. Ülesandekogu. II, Junior Achievement Eesti SA, 2015.
3. Ettevõtlusõpik „Ettevõtlikkusest ettevõtluseni”, SA Teadlik Valik, 2012.
4. Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis. Avatari kodulehekülg www.avatar.ee/eestimajandus/.
5. Riigiportaal eesti.ee kodulehekülg www.eesti.ee.
6. Eesti Panga kodulehekülg www.eestipank.info ja DVD Eesti Pank.
7. Eesti Panga tarbijaveeb www.minuraha.ee.
8. Eesti Statistikaameti kodulehekülg www.stat.ee.
9. Tark Investor OÜ kodulehekülg www.tarkinvestor.ee.
10. LHV finantsportaal
https://www.lhv.ee/investeerimine/virtuaalkonto/
11. Finantsaabits
12. Erinevate kommertspankade ja kindlustusseltside koduleheküljed.
13. Ajakirjanduses ilmuvad majandusteemalised artiklid.
Vastutav õppetool loodus
Kursuse väljund ettevalmistus uurimistööks ja õpilasfirmategevuseks, osalemine olümpiaadil ja ainevõistlustel.