Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine

Kursuse kood MAT16 (riiklik ja kooli kohustuslik kursus)
Valdkond matemaatika
Kursuse nimetus Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine
Eelduskursused MAT1 – MAT15
Lõimumine IKT: õpilane koostab mudeli, võrrandite jms lahendamisel kasutab arvutit; arvutiprogrammide kasutamine lahendi kontrollimisel
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas jne), õppekäik
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid Kursus on suunatud gümnaasiumi vältel õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele mitmeosaliste ja raskemate ülesannete lahendamisel.
Kursuse lühikirjeldus Matemaatilise mudeli tahendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja rakendatavuse hindamine. Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite kui ülesannete matemaatiliste mudelite koostamise ja lahendamise abil.
Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone rakendavad mudelid loodus- ning majandusteaduses, tehnoloogias ja mujal (nt füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid bioloogias, nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid ning marginaalfunktsioonid majandusteaduses, materjalikulu arvutused tehnoloogias jne).
Kursuse käsitlus tugineb arvutusvahendite kasutamisele.
Kursuse õpitulemused Õpilane:

  • selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust;
  • tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone;
  • kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduste olulisemaid mudeleid ning meetodeid;
  • lahendab tekstülesandeid võrrandite abil;
  • märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid;
  • koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab neid tegelikkuse uurimiseks;
  • kasutab IKT vahendeid ülesannete lahendamisel.
Hindamisviis Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust kokkuvõttev arvestustöö.

Kooliastme hinne kujuneb kõikide kursuste hinnetest, milles suuremat kaalu omavad 12. klassi kursusehinded ja kooli proovieksam.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
T. Tõnso, A. Veelmaa “Matemaatika XII klassile”

K. Kallaste “Matemaatika valikülesannete kogu gümnaasiumile”

L. Brusnevskaja, V. Gudinova, V. Krištal, S. Ševtšenko “Matemaatika ülesannete kogu gümnaasiumile”

E. Abel, E. Jõgi, E. Mitt „Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile”

A. Lind „Teel teadmisteni”

J. Reimand, K. Velsker „Valemeid matemaatikast”

V. Luigelaht, E. Reiman „Koolimatemaatika põhikursus I ja II”

K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”

L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika XII klassile”

K. Kruse, O. Karu „Matemaatika klassiväliseks tööks”

Tartu Ülikooli Teaduskooli materjalid

aineõpetaja materjalid

Vastutav õppetool reaalainete õppetool
Kursuse väljund riigieksam