Mütoloogia ja kirjandus

Kursuse kood MÜT (valikkursus)
Valdkond Humanitaarained. Keel ja kirjandus
Kursuse nimetus Mütoloogia ja kirjandus
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine Kirjandus, ajalugu, kunst
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, iseseisev töö
Õpetamise aeg 10. klass
Kursuse eesmärgid Kursusega taotletakse, et õpilane:

 • on tuttav kirjanduse kõige vanema kihistusega;
 • oskab seostada pärimust ilukirjanduse ja kultuuriga;
 • mõistab intertekstuaalseid suhteid;
 • uurib väärtuste jäävust ja muutumist ajas ning mõtestab maailma oma elukogemusest lähtuvalt;
 • hindab mütoloogilise maailmapildi vajalikkust.
Kursuse lühikirjeldus 1. Mütoloogia: müüt, muistend, legend, muinasjutt. Mütoloogia olemus. Eri rahvaste loomismüüdid. Eestlaste ja sugulasrahvaste mütoloogiline maailmapilt.
2. Pärimus kirjanduses. Eepiline minevik. Sumeri, Egiptuse ja Vana-Kreeka mütoloogia. Seosed Iraani, India, Hiina, Jaapani ning Ameerika põlisrahvaste mütoloogiaga. Eepos ja kangelaslaul. Piibli müüdid ja nende töötlused. Argimütoloogia ja rahvapärimus. Müüt kirjanduses ning tänapäeva kultuuris.
3. Pärimuse mõtestamine. Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad ja motiivid. Arhetüüpseid tegelased, sümbolid ja kujundid. Intertekstuaalne käsitlusviis: teose avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal.
Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • kirjeldab mütoloogilisi elemente maailmamütoloogias, sh eestlaste ja sugulasrahvaste maailmapildis;
 • selgitab müüdi kui arhetüüpse žanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab pärimust õpitu ja iseenda kogemuse põhjal;
 • tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab neid käsitletavaist ilukirjandusteoseist;
 • analüüsib kirjandusteoste teemat, süžeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest ning esteetilistest väärtustest lähtuvalt;
 • tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab kirjandus(teos)e tähenduse muutumist ajas;
 • kirjutab sidusat, alustekstidele tuginevat analüüsi ning oskab seda vormistada.
Hindamisviis Kursusehinne kujuneb protsessitööde hinnangute ning kirjandusliku analüüsitöö hinde põhjal. Kooliastmehinne on kursusehinne.
 Õppematerjalid Kasutada saab kahe õpiku materjali:

 • P.Espak, L.Ots „Müüt ja kirjandus“ (Maurus);
 • M.Undo „Müüdi anatoomia. Gümnaasiumi kirjanduse valikkursus“ (Koolibri)

Ülejäänud õppematerjalid, sh läbilugemiseks vajalikud tekstid jagatakse tundide käigus.

Vastutav õppetool Humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund Toetab kirjanduse, ajaloo ning ühiskonnaõpetuse ning inimeseõpetuse teemakäsitlusi

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2018