Muusikalugu vanaajast klassitsismini

Kursuse kood MU1 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond kunstiained
Kursuse nimetus I kursus. Muusikalugu antiigist klassitsismini
Eelduskursused
Lõimumine Ajalugu. Erinevatele ajalooperioodidele omane maailmavaade, selle kujunemine seoses ühiskonna arengu, religiooni ja teadussaavutustega; eetilised ja esteetilised tõekspidamised, mille kaudu on võimalik mõista vastaval perioodil loodud muusikat.

Kunst. Erinevate ajastute eetilised ja esteetilised tõekspidamised. Kunstiajastutele ja stiilidele omaste tunnuste ilmnemine erinevates kujutava kunsti valdkondades ja muusikas.

Kirjandus. Erinevate ajastute eetilised ja esteetilised tõekspidamised. Kirjandusteosed, mis on leidnud kasutamist muusikateoste süzeede ja tekstidena.

Keeled. Erinevates keeltes laulutekstid; helilooja vokaalloomingu kuulamine originaalkeeles.

Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kokku 35 tundi. Kontakttunnid, õppekäigud – kontsertide ja muusikalavastuste külastused
Õpetamise aeg 10. klass
Kursuse eesmärgid
 • väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri kandjana;

 • osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks;
 • mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja muusikahariduslikku tähendust;
 • rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi;
 • valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust;
 • rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses;
 • oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda;
 • teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid.
Kursuse lühikirjeldus Vanaaja muusika. Muusikakultuur Antiik-Kreekas.

Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse laul, missa, mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur.

Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise muusika areng, ilmalik laul ja seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika, reformatsioon ja muutused kirikumuusikas.

Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Õukonnamuusika, ooper, oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga.

Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid.Klassikaline sümfooniaorkester; sonaaditsükkel ja sonaadivorm; klassikaline sonaat, keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, ooper.

Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • valdab põhiteadmisi vanaaja, keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikast;

 • oskab vanaaja, keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat kuulata, analüüsida ning selle üle arutleda, toetudes teadmistele ning muusika oskussõnavarale;
 • teab kuulatud muusikanäidete põhjal erinevate ajastute põhilisi tunnusjooni, olulisemaid zanre ja vorme ning oskab neid omavahel võrrelda;
 • väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni.
Hindamisviis Kursuse koondhinde moodustavad arvestuslikud kontrolltööd.

Kooliastmehinne kujuneb kolme kursusehinde baasil.

Rakendatakse kujundavat hindamist: tagasiside peale kontrolltöö sooritamist, arutelu koos klassiga.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Toomas Siitan “Õhtumaade muusikalugu I”

erinevad helikandjad

internetimaterjalid

Vastutav õppetool oskusained
Kursuse väljund ettevalmistus kontsertide ja muusikalavastuste külastajaks kujunemisel; aktiivseks laulupidude traditsiooni kandjaks kujunemisel