Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted

Tallinna Reaalkooli õpetajad on koondunud ainetepõhiselt seitsmesse õppetooli: algklasside, reaalainete, humanitaarainete, võõrkeelte, oskusainete, kehalise kasvatuse ja infotehnoloogia õppetooli. Õppetooli tööd koordineerib õppetooli juhataja, kelle üheks vastutusvaldkonnaks on õpetajate koostöö ja õppetooli töö koordineerimine.

Õppetoolisisene koostöö toimub õppetoolide nõupidamiste vahendusel. Õppetoolide vahelist koostööd planeeritakse ning viiakse ellu õppekogu nõupidamiste kaudu. Õppekogu nõupidamistel osalevad direktor, õppealajuhatajad ja õppetoolide juhatajad. Õppekogu nõupidamistel seatakse õppeaasta eesmärgid, tegevused nende saavutamiseks, sh õppekava arendustegevused ja personali täienduskoolitused, sh sisekoolitused.

Õppeaasta kokkuvõte ning hinnang õppeaasta eesmärkide tulemustele antakse juunikuus õppetoolide kollokviumidel. Nõupidamisest võtavad osa direktor, vastutav õppealajuhataja ning õppetooli õpetajad. Kokkuvõtte tegemise aluseks on kooli arengukava ja õppeaasta eesmärkide täitmise, tegevuste ja saavutatud tulemuste analüüs. Nõupidamisel lepitakse kokku järgmise õppeaasta eesmärkide lähtekohad.

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018