Õpilasfirma I

Kursuse kood MAJ5 (valikkursus)
Valdkond sotsiaalained
Kursuse nimetus Õpilasfirma I
Eelduskursused Majandus I-III
Lõimumine inimeseõpetus: enda ja kui ettevõtja isikuomaduste analüüs; eesti keel: ajalehe info analüüs CV koostamine, motivatsioonikiri; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel, ajalugu: palgatöötajad, ühiskonnaõpetus – tööturg, tööhõivepoliitika, tarbija, töötasu ja sellega seotud maksud ja maksed, ettevõtlusvormid; geograafia –ettevõtted, tööealine rahvastik; matemaatika: protsentarvutused; psühholoogia: enda kui ettevõtja isikuomaduste analüüs;
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, rühmatööd, iseseisvad tööd. Põhirõhk iseseisval tööl.
Õpetamise aeg 11.-12. klass
Kursuse eesmärgid Anda õpilastele võimalus läbi praktilise tegevuse rakendada majandusalaseid teoreetilisi teadmisi, mida saab kasutada ka edasises majanduselus. Õpetusega arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.

Õpilasfirma (ÕF) luuakse majandusõppe programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid kontseptsioone ja õpitakse praktiliselt tundma majandusmõistete tõelist tähendust.

Kursuse lühikirjeldus Kodumajapidamised. Isiklik ja pere eelarve, eelarve piirangud. Oskused ja võimed. Tarbija, säästlik tarbimine, tarbijakaitse. Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Palgad. Maksud ja maksed. Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV koostamine. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid.

Ettevõtlus. Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, riskid, kasum. Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte organisatsioonilised vormid. FIE, osaühing, aktsiaselts. Ettevõtja karjäär. Äriseadustik.

Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan. Toode ja teenus. Algkapital, investeerimine. Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. Püsi- ja muutuvkulud. Kaasaegse tehnoloogia, ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele.

Väärtpaberid. Väärtpaberid: võlakirjade ja aktsiate olemus ning erinevus. Väärtpaberiturg ja selle mõju majandusele.

Ettevõtte raamatupidamine. Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, kulum. Põhivara, käibevara, kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, töötuskindlustusmakse. Dividendide maksustamine ja reinvesteerimine.

Kursuse õpitulemused
 • teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid;
 • analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku ühiskonna ees;
 • mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust;
 • oskab koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks;
 • tunneb raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat majandusarvestust õpilasfirma kohta, teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel;
 • oskab koostada õpilasfirma bilanssi ja kasumiaruannet;
 • teab juhi peamisi ülesandeid meeskonna liidrina;
 • oskab kasutada erinevaid tehnikaid juhtimisprobleemidele lahenduste pakkumisel;
 • oskab arvutada bruto- ja netopalka ning tööandja kulusid tööjõule;
 • oskab hinnata enda võimeid ja vastutust töötades ühel ametikohal õpilasfirmas;
 • oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke;
 • tunneb turunduse mõistet, rolli ettevõtte tegevuses;
 • oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ja strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid;
 • oskab analüüsida reklaame;
 • oskab koostada erinevale sihtrühmale turundusplaane;
 • oskab tuua eetiliste äriotsuste näiteid, mis mõjutavad ühiskonda;
 • hindab seoseid väärtuste ja käitumiste vahel.
Hindamisviis Kursusehinne A – arvestatud kujuneb õpilasfirma õppeprotsessi läbimise eest ja ESP enesehindamise soorituse alusel.
Kooliastmehinne kujuneb õpilasfirma I ja II kursuse hinde alusel.
Õppematerjalid
 1. Majandusõpik. Junior Achievement Eesti SA, 2011
 2. Ülesandekogu. I, Ülesandekogu II. Junior Achievement Eesti SA, 2014, 2015
 3. Õpilasfirma tööjuhend. Junior Achievement Eesti SA, 2015
 4. Ettevõtlusõpik „Ettevõtlikkusest ettevõtluseni”, SA Teadlik Valik, 2012
 5. JA kodulehekülg, www.ja.ee
Vastutav õppetool loodus
Kursuse väljund osalemine õpilasfirmade laatadel, valmistumine õpilasfirma võistluseks.