Perekonnaõpetus

Kursuse kood PER (riiklik)
Valdkond Humanitaarained. Keel ja kirjandus
Kursuse nimetus Inimeseõpetus: perekonnaõpetus
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine Eesti keel, kirjandus, ajalugu, ühiskonnõpetus, klassijuhataja tunnid
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas jne), õppekäik
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid Lähtuvalt inimeseõpetuse üldeesmärgist keskendutakse gümnaasiumis sellele, et toetada iseseisva, ennast analüüsiva, endaga toimetuleva, teisi arvestava ja aktsepteeriva ning ennast ja teisi väärtustava inimese kujunemist seoses perekonnaõpetuse kursuses omandatavate teadmiste, oskuste ning hoiakutega.
Õpilane:
1) kujuneb terviklikuks, iseseisvaks ja teisi arvestavaks isiksuseks;
2) omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on esmavajalikud perekonnaeluks;
3) omandab valmiduse tunnetada iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka endaloodava perekonna liikmena.
Kursuse lühikirjeldus Perekond
Püsisuhe
Abielu
Lapsevanemaks olemine
Laps
Kodu ja argielu
Perekonna majanduselu ja õigusaktid
Perekond inimese elus
Kursuse õpitulemused Gümnaasiumi lõpetaja:
1) selgitab kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus;
2) väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli inimese elus ning oma vastutust suhetes;
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab valmidust korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist;
4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge, teadvustades ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele;
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises;
6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades usaldust ning positiivsed tundeid;
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna liikmena;
8) omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise võimalusega tulevikus;
9) mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise nimel ning on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgustiku liige.
Hindamisviis Koondhinde moodustavad protsessitööd, arvestuslikud tööd, õpetaja poolt määratud ainesisesed hinnangud.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Uue ainekava õpik, õpetaja poolt määratud õppematerjalid ning õpikeskkonnad.
Vastutav õppetool humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund Kujuneb võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke jm seoseid ning teha teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtudes ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest, ning toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ja isiksusena.