Prantsuse keel 2. kursus

Kursuse kood PK2 (kooli valikkursus)
Valdkond võõrkeeled
Kursuse nimetus Prantsuse keel 2. kursus
Eelduskursused Prantsuse keel 1. kursus
Lõimumine
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, iseseisev töö, töö e-õppe keskkonnas
Õpetamise aeg 10. klass
Kursuse eesmärgid Suhtluspädevuse arendamine läbi eneseväljenduse, teksti mõistmise ja tekstiloome, lähtuvalt kursuse teema(de)st
Kursuse lühikirjeldus Palve esitamine, Lubamine ja keelamine
Hoiakute, emotsioonide väljendamine (nt pettumus, kaebus,  rahulolematus)
Perekond ja suhted. Traditsioonid.
Naabruskond, kogukonna elu ja probleemid
Infotehnoloogia ja ühiskond, sotsiaalmeedia
Arvamuse väljendamine
Kaudne kõne
Mineviku ajad ja ajamäärused (II) (kordav + le plus-que-parfait)
Asesõnad (pronoms sujets, COD et COI, renforcés)
Kursuse õpitulemused Mõistab teiste ja oskab väljendada oma arvamust, hoiakuid. Oskab esile tuua probleeme, arutleda lühidalt nende üle.
Hindamisviis Koondhinde moodustavad: kontrolltööd, kirjalikud tööd, suulised vastamised.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Belleville 2 (CLE International)

Lisamaterjalid aineõpetaja valikul toetamaks eesmärkide saavutamist

Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus prantsuse keele valdamiseks B1 tasemel