Prantsuse keel 8. kursus

Kursuse kood PK8 (valikkursus)
Valdkond võõrkeeled
Kursuse nimetus Prantsuse keel 8. kursus
Eelduskursused Prantsuse keel 7. kursus
Lõimumine
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, iseseisev töö, töö e-õppe keskkonnas
Õpetamise aeg 12. klass
Kursuse eesmärgid Suhtluspädevuse arendamine läbi eneseväljenduse, teksti mõistmise ja tekstiloome, lähtuvalt kursuse teema(de)st
Kursuse lühikirjeldus Keskkond ja loodus, säästlik eluviis

Kahetsuse ja etteheite väljendamine (regrets, reprohces)

Tingimuslaused (Si + présent/imparfait)

Kursuse õpitulemused Oskab suhelda keskkonna jms teemal. Oskab teha hüpoteese.
Hindamisviis Koondhinde moodustavad: kontrolltööd, kirjalikud tööd, suulised vastamised.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Belleville 2 (CLE International)

Lisamaterjalid aineõpetaja valikul toetamaks eesmärkide saavutamist

Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus prantsuse keele valdamiseks B1 tasemel