Programmeerimise alused I

Kursuse kood Progr1 (valikkursus)
Valdkond infotehnoloogia
Kursuse nimetus Programmeerimise alused I
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine Kõige selgemalt lõimub matemaatika ja informaatikaga.

Informaatika: üldine arvutikasutuskogemus

Matemaatika: osa lahendatavaid probleeme on matemaatika erinevatest osadest nii 10. klassist kui ka eespoolt – geomeetria, võrrandid, statistika

Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid – 35 tundi

Tundides suur maht praktiliste ülesannete lahendamisel ning iseseisva tööna ülesannete lõpetamisel.

Õpetamise aeg 10. klass, sügis
Kursuse eesmärgid Luua eeldused programmeerimise olemuse, baasmõistete ja põhimeetodite mõistmiseks. Luua eeldused protseduurseks programmeerimiseks sobiva keele kasutamiseks ning tüüpiliste keeletarindite mõistmiseks. Aidata kaasa algoritmimisoskuse ning lihtsamate tüüpalgorimide kasutamisoskuse kujunemisele.

Toetada baasi kujunemist, mis on vajalik teiste programmeerimisega seotud ainete läbimisel.

Kursuse lühikirjeldus Lihtsamad algoritmid: summeerimine, loendamine, suurim ja vähim väärtus.

Programmeerimiskeele komponendid: Muutujad. Lihtandmetüübid. Struktuursed andmetüübid. Aritmeetika- ja loogikaavaldised. Omistamine. Sisend. Väljund. Juhtstruktuurid: jada, valik ja kordus ning vastavad keeletarindid. Failid

Programmi koostamise tüüpilised sammud, testimine ja silumine.

Kursuse õpitulemused Kursuse edukalt läbinud õpilane

  • tunneb protseduurse programmeerimise olemust
  • tunneb protseduurse programmeerimisega seonduvaid põhimõtteid ja mõisteid
  • tunneb ja oskab kasutada protseduurse programmeerimiskeele põhikonstruktsioone
  • analüüsib lihtsamaid probleeme ning koostab nende lahendamiseks algoritme, kasutades sealjuures tüüpalgoritme ja/või neid laiendades
  • oskab programmikoodi töötlemiseks kasutada sobivat keskkonda, programmikoodi siluda ja testida.
Hindamisviis Koondhinde moodustavad: kontrolltööd, arvestuslikud tööd, osa iseseisvaid töid.

Kooliastmehinna kujuneb viie kursusehinde alusel.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpikud õppetooli valikul.

Kursuse veebileht ja viited materjalidele: http://www.cs.tlu.ee/~inga/prog_RK/

Allen B. Downey, Think Python. How to Think Like a Computer Scientist. Vaadatud:

http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html

Ahto Truu, Programmeerimise alused. Vaadatud: http://uuslepo.it.da.ut.ee/~at/prog/

Vastutav õppetool loodusained
Kursuse väljund osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel