Realica. Üldajalugu

Kursuse kood A1 (riikliku õppekava ja kooli valitud kohustuslik kursus)
Valdkond sotsiaalained
Kursuse nimetus Realica. Üldajalugu.
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine Realica: kirjandus, kunst, muusika, kehaline kasvatus

Varased tsivilisatsioonid: kirjandus, kunst, matemaatika, loodusteadused

Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd , õppekäigud

Realica – 15 tundi; varased tsivilisatsioonid -20 tundi

Õpetamise aeg 10. klass I kursus
Kursuse eesmärgid Realica – tunneb Reaalkooli ajaloo erinevaid etappe ja oskab seostada Eesti ajalooga;

Varased tsivilisatsioonid- omab ülevaadet varaste tsivilisatsioonide tekke põhjustest ja tunnustest, analüüsib ja võrdleb tsivilisatsioone

Kursuse lühikirjeldus Realica: allikad, kooli ajaloo erinevad etapid, tuntumad õpetajad ja vilistlased, traditsioonid, õppetöö, sport, muusika

Varased tsivilisatsioonid: esiaeg ja tsivilisatsioonide teke; Egiptus; Mesopotaamia ja Ees-Aasia

Kursuse õpitulemused Õpilane:

  • iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, kultuuri ja vaimulaadi, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust;
  • väärtustab kultuurilist mitmekesisust;
  • analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning väärtushinnangutele;
  • kasutab erinevaid teabeallikaid, mõistab ajaloosündmuste ja protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust.
Hindamisviis Koondhinde moodustavad: iseseisva töö ettekanded (Realica referaat); kontrolltöö, seminarid ja dispuudid (varased tsivilisatsioonid)

Kooliastmehinne kujuneb välja kursusehinnete põhjal.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Realica: Reaalkooli ajaloost ilmunud kirjandus, filmid, fotod, mälestused;

Varased tsivilisatsioonid: õpikud õppetooli valikul „Inimene, ühiskond, kultuur I” , vastavalt riikliku õppekava ajaloo õpikeskkonnale

Vastutav õppetool humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus suunaeksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel