Riigikaitseõpetus II

Kursuse kood RK2 (kooli valitud kohustuslik kursus poistele, valikkursus tüdrukutele)
Valdkond valdkondade ülene
Kursuse nimetus Riigikaitseõpetus II kursus
Eelduskursused riigikaitseõpetus I kursus
Lõimumine ajalugu – sõjaajalugu, kriiside ja konfliktide tekkepõhjused ning tagajärjed, rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, NATO ja ÜRO;
bioloogia – inimese anatoomia, füsioloogia, massihävitusrelvad, kodanikukaitse, keskkonnakaitse;
eesti keel – terminoloogia, töö õigustekstidega, suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
füüsika – ballistika, massihävitusrelvad, kodanikukaitse;
geograafia – kaardiõpetus;
keemia – massihävitusrelvad, kodanikukaitse, ohutusnõuded;
kehaline kasvatus – üldfüüsiline tegevus ja vastupidavus;
matemaatika – mõõtkava arvutamine, kraadide arvutamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendite kasutamine;
võõrkeeled – terminoloogia;
ühiskonnaõpetus – kodanikukasvatus, riigikaitse korraldus, kaitseväe ja Kaitseliidu struktuur, NATO ja ÜRO, rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, Eesti kaitsepoliitika
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised harjutused. Õppekäik- väeosa külastus, muuseumi külastus.
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse eesmärgid Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse välilaagriga taotletakse, et õpilased:

 1. on omandanud praktilise kogemuse riigikaitse kursusel läbitud teoreetilistest teemadest üksikvõitleja oskuste tasemel;
 2. harjutamise kaudu on ettekujutus üksikvõitleja oskustest, mis võimaldab tegutseda kriisiolukordades;
 3. tugevneb enesekindlus riigikaitselisi ülesandeid täites;
 4. on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda;
 5. teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub keskkonda säästvalt.

Välilaager toimub lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursuse kavade alusel. Kõik praktilised harjutused tehakse grupis. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse käigus. Eesmärk on tutvuda kaitseväelise rutiini ja päevaplaaniga.

Kursuse lühikirjeldus Praktiline kursus keskendub üksikisiku oskuste harjutamisele erinevates olukordades. Relvaõppes käsitletakse esmalt ohutustehnikat ja laskmist mõjutavaid tegureid, järgnevad lasketehnika ja laskeasendite harjutamine. Relvaõpe lõpeb laskmisharjutustega. Riviõppes harjutatakse seisanguid, pöördeid, erinevaid liikumisviise, sh maastikul, ning erinevaid rännakuviise. Topograafia praktiliste harjutustega õpitakse kasutama topograafilist kaarti, mõõtkava ja leppemärke ning asimuudi võtmist kompassiga. Eraldi harjutatakse orienteerumist kompassi ja kaardiga ning muude positsioneerimissüsteemidega. Praktiline esmaabi hõlmab tegevuste järjekorra õppimist õnnetuspaigal ning elupäästvat ja jätkuvat esmaabi.
Kursuse õpitulemused Kursuse lõpetaja:

 1. on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on vajaduse korral valmis Eestit kaitsma;
 2. tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ja nende mõju ning tagajärgi ühiskonna arengule ja oma lähedastele;
 3. teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju Eesti ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;
 4. leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti riigikaitse üldist korraldust reguleerivaid õigusakte;
 5. teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse ajateenistusest ning Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja väärtustab kaitseväelase elukutset;
 6. tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda kriisiolukordades ja anda esmaabi.
Hindamisviis Praktilist kursust hinnates arvestatakse ainealaste teadmiste ja oskuste taset, aktiivsust osalemisel praktilises tegevuses ning vastutustunnet ja kaaslaste toetamist ühistegevuses ja rühmatöös – kodanikuosalust. Laagris hinnatakse praktilisi sooritusi. Ohutushoiutesti positiivne sooritus on eelduseks praktilisel laskeharjutusel osalemiseks.

Kursuse hinnang on „arvestatud” või „mittearvestatud.

Kooliastmehinne kujuneb kahe riigikaitseõpetuse kursuse hinde ja hinnangu alusel.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpik: Riigikaitse gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele. Tallinn 2012.
NATO www.nato.int
Kaitseministeerium www.kmin.ee
Kaitseliit www.kaitseliit.ee
Kaitsevägi www.mil.ee
Ajakirjad: Kaitse Kodu, Sõdur
Ajaleht Sõdurileht
Vastutav õppetool humanitaar
Kursuse väljund panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta