Segakoor

Kursuse kood koor (valikkursus)
Valdkond kunstiained
Kursuse nimetus Segakoor
Eelduskursused
Lõimumine Ajalugu. Erinevatele ajalooperioodide eetilised ja esteetilised tõekspidamised, mille kaudu on võimalik mõista vastaval perioodil loodud muusikat.

Kirjandus. Kirjandusteosed, mis on leidnud kasutamist muusikateoste süžeede ja tekstidena.

Keeled. Erinevates keeltes laulutekstid.

Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kokku 105 tundi. Kontakttunnid, esinemised
Õpetamise aeg 10.-12. klass
Kursuse eesmärgid Arendada häält ja lauluisi oskuseid; anda ühislaulmise kogemus kooris. Süvendada muusikalisi teadmisi ja oskuseid läbi koorilaulu. Anda esinemiskogemusi ning võimalusi muusikat aktiivselt ja emotsionaalselt kogeda.
Kursuse lühikirjeldus Hääleseade. Laulude õppimine. Esinemine
Kursuse õpitulemused Õpilane oskab kasutada häält; laulab emotsionaalselt, musikaalselt, kõlavalt ja nüansirikkalt; oskab jälgida intonatsiooni ning sobituda koori kõlaga; väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni.
Hindamisviis Arvestatud või arvestamata. Et kursus oleks arvestatud, tuleb segakooris osaleda vähemalt XI ja XII klassis.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Erinev koorirepertuaar
Vastutav õppetool oskusained
Kursuse väljund Esinemised mitmesugustel kooli üritustel ja kontsertidel; osavõtt laulupidudest ja festivalidest