Spordiürituste, -võistluste korraldamine, kohtuniku töö

Kursuse kood KK7 (valikkursus)
Valdkond Kehaline kasvatus
Kursuse nimetus Spordiürituste, -võistluste korraldamine, kohtuniku töö
Eelduskursused tegelemine süstemaatiliselt spordiga
Lõimumine toetab kõiki kehalise kasvatuse kursusi
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
40% kontakttunnid, 30% praktilised tööd (spordiüritused, võistlused), 20% iseseisvat tööd õppematerjalidega, 10% iseseisvat tööd
Õpetamise aeg 10. – 12. klass
Kursuse eesmärgid Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

 • mõistab kehalise vormisoleku olulisust inimese tervisele;
 • omandab uusi teadmisi erinevate liikumisviiside/spordialade harrastamiseks ja spordivõistluste ja spordiürituste korraldamisel;
 • rakendab liikumist/sportimist teadlikult oma tervise tugevdamiseks ja töövõime tõstmiseks;
 • kinnistab koostööoskusi kaaslastega ja arusaamu keskkonda säästvast liikumisest /sportimisest.
Kursuse lühikirjeldus Kursusel keskendub õpilane oma kehalise vormisoleku / kehalise töövõime arendamisele ja motoorsete oskuste täiustamisele. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpilase tervise ja töövõime arengut, loovad aluse elukestvale liikumisharrastusele, annab võimaluse rekreatsiooni aluseks.
Kursuse õpitulemused Kursuse lõpul õpilane:

 • analüüsib kehalise tegevuse organismi karastavat/ tervist tugevdavat, töövõimet tõstvat ja taastavat mõju;
 • parandab kehalise kasvatuse tundides omandatud motoorseid oskusi;
 • kinnistab kehalist töövõimet parandava liikumise/ sportimise ohutus- ja hügieeninõuetega seotud teadmisi; teab, kuidas käituda ja abistada õnnetusjuhtumite, traumade jms puhul;
 • spordialade õppimisel/ kehalise treeningu ajal teeb koostööd kaaslastega; abistab, julgestab ja juhendab neid tunnis/ treeningul;
 • väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana;
 • osaleb aktiivselt tundides; leiab enda kehalise töövõime parandamiseks sobiva liikumisviisi ja harrastab seda ka väljaspool kehalise kasvatuse tunde;
 • hindab keskkonda, suhtub sellesse säästvalt; tunneb looduses liikumist reguleerivaid seadusi;
 • omab teadmisi spordivõistluste ja ürituste korraldamiseks, teab ja tunneb erinevate spordialade reegleid ja võistlusmäärustikku.
Hindamisviis arvestatud
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
spordialane kirjandus õppetooli valikul
Vastutav õppetool kehaline kasvatus
Kursuse väljund Spordivõistlustel, spordiüritustel osalemine ja korraldamine, iseseisev praktiline harjutamine, teoreetiliste teadmiste täiendamine sportimisest.