Tõlkekursus

Kursuse kood TÕ (valikkursus)
Valdkond võõrkeeled
Kursuse nimetus Tõlkekursus
Eelduskursused IK1-6
Lõimumine inglise keel, eesti keel
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid: loengud, seminarid, praktikumid.

Iseseisev töö: ettevalmistus seminarideks ja praktikumideks. Seminarides analüüsime kodutööna tõlgitud umbes 200 sõna pikkuseid tekste. Praktikumides harjutame suulist tõlget. Õpilased valmistavad kodus ette kõned, mida tunnis tõlgime.

Kohustuslikud praktilised tööd: kirjalike tõlgete esitamine enne seminari ning praktikumides osalemine.

Seminarile pääsemise eelduseks on oma kodutöö saatmine õpetajale etteantud tähtajal. Puudutud seminarid ja praktikumid saab järele vastata ettekande tegemisega.

Kursuse eesmärgid  Valikkursusega taotletakse, et õpilane:

 • on omandanud ülevaate suulisest ja kirjalikust tõlkimisest, nende eri liikidest ja tekstitüüpidest;
 • on katsetanud erinevaid tõlkestrateegiaid ja oskab leida sobiva;
 • oskab vastete leidmisel (kriitiliselt) kasutada mitmesuguseid allikaid (teatmeteosed, andmebaasid, internet, eksperdid);
 • on arendanud korrektsust ja täpsust tõlkimisel ja tööde esitamisel;
 • on arendanud suulist ja kirjalikku eneseväljendust eesti ja inglise keeles.
Kursuse sisu Kursuse sisu on suures osas praktiline ning eesmärk on anda õpilasele võimalus katsetada ja proovida nii suulist kui ka kirjalikku tõlkimist. Umbes pool kursusest keskendub kirjalikule ja teine pool suulisele tõlkele.

Kirjalik tõlge:

 • tõlketeooriad, tõlkelugu linnulennul
 • ilukirjanduse ja luule tõlkimine
 • tarbetõlge: tehniline, majandus- ja õigustõlge
 • tõlkija töövahendid: andmebaasid, tõlkemälud, terminibaasid

Suuline tõlge:

 • märkmetehnika, lühendamine
 • järeltõlge inglise-eesti ja eesti-inglise suunal mitmesugustel teemadel
 • sünkroontõlge inglise-eesti ja eesti-inglise suunal mitmesugustel teemadel
Kursuse õpitulemused Kursuse läbinud õpilane:

 • omab põgusat ülevaadet tõlgi ja tõlkija igapäevatööst;
 • on täiendanud oma teadmisi tõlkevastete leidmiseks kasulike allikate osas;
 • oskab oma tööd planeerida ja töid õigel ajal ja õiges vormis esitada;
 • oskab end paremini väljendada nii eesti kui ka inglise keeles.
Hindamisviis Kursusehinde moodustumine: hindamine on mitteeristav. Arvestuse saamiseks tuleb õigeaegselt esitada kõik kirjaliku tõlke kodutööd ning sooritada kõik suulise tõlke praktikumid.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpetaja koostatud materjalid ja käsilehed, õpetaja valitud tekstid.

Venuti, Lawrence (koost.) 2012. The Translation Studies Reader, Third edition. USA & Canada: Routledge.

Eesti ja inglise keele käsiraamatud, sõnastikud

Vastutav õppetool võõrkeelte õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus riigieksamiks

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2018