Trigonomeetria

Kursuse kood MAT4 (riiklik ja kooli kohustuslik õppekava kursus)
Valdkond matemaatika
Kursuse nimetus Trigonomeetria
Eelduskursused MAT1, MAT2, MAT3
Lõimumine Füüsika ja geograafia: tekstülesannetes pöörata tähelepanu, et päikesekiire langemisnurka käsitletakse füüsikas ja ülejäänud loodusteadustes erinevalt. Geograafias mõeldakse selle all maapinna ja päikesekiire vahelist nurka, füüsikas aga viimase täiendusnurka.
Geograafia: käsitleda kraadi, minutit, sekundit.
IKT: kolmnurkade lahendamisel kolmnurkade joonestamine (nt Geogebra).
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas jne), õppekäik
Õpetamise aeg 10. klass
Kursuse eesmärgid Korratakse 9. klassis trigonomeetriast õpitut ning seejärel üldistatakse nurga trigonomeetriliste funktsioonide mõisteid. Õpilane oskab lihtsustada trigonomeetrilisi avaldisi ning tõestada trigonomeetrilisi samasusi.
Kursuse lühikirjeldus Teravnurga siinus, koosinus ja tangens
Täiendusnurga trigonomeetrilised funktsioonid
Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas
Nurga mõiste üldistamine
Nurga kraadi- ja radiaanmõõt
Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid
Nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused
Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel
Taandamisvalemid
Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid
Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid
Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonidPoolnurga trigonomeetrilised funktsioonid
Summa teisendamine korrutiseks
Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
 • lahendab täisnurkse kolmnurga;
 • kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
 • kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.
 • teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
 • arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
 • defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid;
 • tuletab ja teab mõningate nurkade (0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°) siinuse, koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid;
 • leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
 • teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid;
 • teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
 • tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;
 • lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;
 • rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid.
Hindamisviis Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust kokkuvõttev arvestustöö.
Kooliastme hinne kujuneb kõikide kursuste hinnetest, milles suuremat kaalu omavad 12. klassi kursusehinded ja kooli proovieksam.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
T. Tõnso, A. Veelmaa “Matemaatika X klassile”
K. Kallaste “Matemaatika valikülesannete kogu gümnaasiumile”
L. Brusnevskaja, V. Gudinova, V. Krištal, S. Ševtšenko “Matemaatika ülesannete kogu gümnaasiumile”
E. Abel, E. Jõgi, E. Mitt „Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile”
A. Lind „Teel teadmisteni”
J. Reimand, K. Velsker „Valemeid matemaatikast”
V. Luigelaht, E. Reiman „Koolimatemaatika põhikursus I ja II”
K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika X klassile”
K. Velsker, E. Jürimäe „Koolimatemaatika käsiraamat”
Tartu Ülikooli Teaduskooli materjalid
aineõpetaja materjalid
Vastutav õppetool reaalainete õppetool
Kursuse väljund riigieksam

Viimati uuendatud: 26.02.2018