Ühiskonnaõpetus I

Kursuse kood Ü1 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond sotsiaalained
Kursuse nimetus Ühiskonnaõpetuse I kursus
Eelduskursused eelduskursused puuduvad
Lõimumine Ühiskonnaõpetus on tihedalt seotud ajaloo, geograafia, bioloogia ja inimeseõpetusega. Nii käsitletakse geograafias põhjalikumalt rahvastiku-, linnastumis- ja maailmamajandusprobleeme ning nende seoseid üleilmastumisega. Samal ajal süvendab ühiskonnaõpetus õpilaste teadmisi riigist, mis on saadud ajalooõpetuse kaudu. Riigikaitse, filosoofia ja usundiõpetuse

valikkursused avardavad veelgi õpilaste teadmisi oma ja teistest kultuuridest ning ühiskonnast, toovad enam sisse mitmekultuurilisuse ja globaliseerumise dimensiooni, et luua seoseid ning märgata sarnast ja erinevat.

Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, arutelud-dispuudid, diskussioonid, rühmatööd, õppekäik
Õpetamise aeg Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste järjekorda muuta)
Kursuse eesmärgid Õpilane:

 • mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid, on seaduskuulekas;
 • määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi ja vastutust kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult oma tulevikku;
 • austab enda ja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse inimestesse ning arvestab nende erivajadusi;
 • mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride dialoogi tähendusest ja vajalikkusest;
 • põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab osaleda arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ja sõnavabadusele.
Kursuse lühikirjeldus I Ühiskond ja selle areng

Ühiskonna uurimine

Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid

Nüüdisühiskond ja selle kujunemine

II Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus

Riik ja riigi vormid

Õigusriik ja võimude lahusus

Inimõigused

Poliitilised ideoloogiad

Valimised

Erakonnad ja kodanikuühendused

Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine

Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • iseloomustab nüüdisühiskonda, tunneb ühiskonna struktuuri ning toimimispõhimõtteid, ühiskonnaelu valdkondi ja nende omavahelist seotust ning oskab ennast suhestada ühiskonna arenguga;
 • tunneb demokraatia põhimõtteid ja vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia võimalusi (sh kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte;
 • iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, analüüsib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest tulenevaid ohte ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa aitama;
 • teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral otsida abi;
 • on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis ning tunneb kodanikualgatuse võimalusi;
 • tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu humanistlike ja demokraatlike väärtuste eiramisele ning tunneb kodanikuvastutust;
 • oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, sh meediast, seda kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ning kasutada;
 • iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja Euroopa Liidus ning valitsemises osalemise võimalusi;
 • iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused;
 • tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust valijana;
 • tunneb, kasutab ning järgib „Eesti Vabariigi põhiseadust” ja teisi õigusakte ning oskab seaduslike vahenditega kaitsta oma huve ja õigusi;
 • on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna probleeme ning pakub võimaluse korral lahendusi.
Hindamisviis Kursusehinne moodustavad: arutlus, kontrolltööd avatud küsimustega, esitlused

Kooliastmehinne kujuneb välja kursusehinnete põhjal.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpikud ja õppetekstid õppetooli valikul, teemakirjandus ja teabekirjandus, Eesti Vabariigi põhiseadus, EAÜS väljaanded ja metoodilised materjalid, interaktiivsed õppematerjalid

http://www.eesti.ee

Vastutav õppetool humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, s.o teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud, mis on vajalikud vastutustundlikuks toimetulekuks dünaamilises ja mitmekultuurilises keskkonnas.

Praktiliseks väljundiks on ühiskonnaõpetuse olümpiaadid ning vastavasisulised esseekonkursid.