Üldajalugu I

Kursuse kood A2 (riikliku õppekava kursus)
Valdkond sotsiaalained
Kursuse nimetus Üldajalugu I
Eelduskursused Realica. Üldajalugu
Lõimumine Keel ja kirjandus (tekstiõpetus), võõrkeeled, loodusteadused (poliitiline kaart), ühiskonnaõpetus, kunst, muusika, matemaatika, füüsika, keemia
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
Kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas), õppekäik
Õpetamise aeg 10. klass II kursus
Kursuse eesmärgid Õpilane:

  • tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning ajaloos osalejana;
  • tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu;
  • mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse –erinevuse , järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti kujundades arvesse ajastu konteksti;
  • leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust ja kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt
Kursuse lühikirjeldus I – Antiikaeg; II – Keskaeg; III – Uusaeg
Kursuse õpitulemused Õpilane:

  • mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja, keskaja ja uusaja näidete põhjal, väärtushinnangute muutumist;
  • selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning mõistab antiikpärandi olulisust tänapäeval;
  • iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid teabeallikaid ;
  • iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja reformatsiooni osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid;
  • tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni vastavatel ajastutel.
Hindamisviis Koondhinde moodustavad: kontrolltööd, suulised arvestused, projektitöö

Kooliastmehinne kujuneb välja kursusehinnete põhjal.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpikud, õppetekstid õppetooli valikul, seinakaart või atlas, allikakogumikud, teabekirjandus ja teemakirjandus, illustratiivne materjal, interaktiivsed õppematerjalid;

www.history.ee

Vastutav õppetool humanitaarainete õppetool
Kursuse väljund ettevalmistus suunaeksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel