Uurimistöö alused II

Kursuse kood UT2 (kooli valitud kohustuslik kursus)
Valdkond valdkondade ülene
Kursuse nimetus Uurimistöö alused II kursus
Eelduskursused Informaatika gümnaasiumis. Arvuti kasutamine uurimistöös. (10. klass), uurimistööde aluste I kursus
Lõimumine eesti keel – praktiline eesti keel II
matemaatika – tõenäosus ja statistika
geograafia – I kursus Rahvastik ja majandus – teabeallikate kasutamine ja teabe analüüs; II Maa kui süsteem – loodusteaduslikud uurimismeetodid, teabeallikate kasutamine ja teabe analüüs; III Loodusvarad ja nende kasutamine – teabeallikate kasutamine ja teabe analüüs, loodusteaduslik kirjaoskus
inglise keel – inglise keel V kursus
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
iseseisev töö õpikeskkonnas Moodle, iseseisev töö koostöös juhendajaga ning emakeele ja võõrkeeleõpetajatega, uurimistöö lõplik vormistamine, resümeede koostamine, kaasõpilase uurimistöö retsenseerimine ja uurimistöö kaitsmine
Õpetamise aeg 11. klassi II poolaasta
Kursuse eesmärgid Kursusega taotletakse, et õpilane:

 • püstitab eesmärke, sõnastab hüpoteesi, võtab vastutust püstitatu elluviimisel;
 • planeerib ja viib läbi uuringuid;
 • planeerib uurimistöö koostamise protsessi;
 • arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;
 • kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat informatsiooni;
 • saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimeetoditest;
 • vormistab arvutil vormistada teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd;
 • esitab, hindab ja põhjendab uurimistöö tulemusi.
Kursuse lühikirjeldus Kursus annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Kursuse põhirõhk iseseisval tööl, mille käigus õpilane jätkab koostöös juhendajaga vabalt valitud ainevaldkonnas uurimistöö, sh uurimistöö resümee eesti keeles ja inglise keeles ning retsensiooni kaasõpilase uurimistööle.

Uurimistöö on eelkõige protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil. Töö koostamisel tuleb järgida teaduslikkust tagavaid nõudeid. Uurimistöö teema peab olema aktuaalne ja töö sisu üheselt arusaadav. Järgida tuleb selektiivsuse, süsteemsuse, täpsuse ja objektiivsuse põhimõtteid. Autor peab kriitiliselt käsitlema nii enda kui ka olemasolevaid seisukohti ning kõik esitatud väited peavad olema argumenteeritud ning toetuma faktidele.

Uurimistöö on uurimisprotsessi konkreetne tulemus ehk kirjalik aruanne, mis kajastab õpilase oskust iseseisvalt mõelda ja sisaldab õpilase oma seisukohti.

Kursus lõpeb uurimistöö tulemuste avaliku esitamise ehk kaitsmisega, mille käigus antakse järgmine ülevaade:

 1. teema valiku põhjendus;
 2. uurimistöö hüpotees ja eesmärk;
 3. meetodi(te) ja ülesehituse tutvustus, vajadusel põhjendamine;
 4. lühike sisuülevaade;
 5. töö kokkuvõte (milleni jõuti, kas eesmärk sai täidetud).
Kursuse õpitulemused Õpilane:

 • tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ja viib iseseisvalt läbi uurimistöö;
 • orienteerub valitud ainevaldkonnaalases kirjanduses, leiab vajaliku informatsiooni ja analüüsib seda kriitiliselt;
 • tunneb erinevaid uurimistööks vajalike lähteandmete kogumismeetodeid (vaatlus, eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);
 • kasutab andmete töötlemiseks erinevaid meetodeid (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);
 • analüüsib uurimistulemusi erinevate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine jt);
 • vormistab uurimistöö vastavalt uurimistööle esitatud nõuetele ja kehtivale uurimistöö juhendile;
 • esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult.
Hindamisviis Kursusehinne kujuneb järgimiselt punktide alusel:

 • kursuse koordinaatori hinnang kursuse protsessis osalemisele (kollokviumid, e-ülesannete täitmine) kokku 11 punkti;
 • uurimistöö juhendaja hinnang kokku 40,5 punkti;
 • õpetajast retsensendi hinnang uurimistööle kokku 31,5 punkti;
 • kaitsmiskomisjoni hinnang kaitsmisele kokku 17 punkti.

Hindega „5″ hinnatakse õpilast, kes saavutas 90–100 punkti;
hindega „4″ 75–89 punkti;
hindega „3″ 50–74 punkti;
hindega „2″ 20–49 punkti;
hindega „1″ 0–19 punkti.

Kooliastmehinne kujuneb uurimistöö aluste I ja II kursuse hinde alusel ning ühtlasi on ka gümnaasiumi lõputunnistusele kantava uurimistöö hinne.

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Õpikeskkonnas Moodle on järgmised materjalid:

 • kursuse tutvustus;
 • kursuse tähtajaline tegevuskava;
 • „Uurimistöö juhend Tallinna Reaalkooli õpilastele”;
 • nõuandeid uurimistöö vormistamiseks arvutil;
 • SA Archimedese uurimistöö teemad;
 • Tallinna Reaalkooli uurimistöö teemad.

Soovituslik kirjandus:

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2005) Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina (lk 164 – 213).

Kidron, A. (2008) Uurija käsiraamat: mis ja milleks? Kuidas? Mis meetodil?: teadus- ja rakendusuuringuist psühholoogias. Tallinn: Mondo.

Laherand, M.-L. (2008) Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk.

Ghauri, P. Grønhaug, K. (2004) Äriuuringute meetodid. Praktilisi näpunäiteid. Tallinn: Külim

Vastutav õppetool loodusainete õppetool
Kursuse väljund Kursuse edukas sooritamine on gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks.

Lisaväljundina on võimalik esitada uurimistöö erinevatele konkurssidele:

 • õpilaste teadustööde riiklik konkurss (SA Archimedes);
 • keskkonnauurimuste konkurss (Haridus- ja Teadusministeerium ja Globe programm Eestis);
 • õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus „Minu Eesti” (Eesti Ajalooõpetajate Selts) jne.