Vaba looming

Kursuse kood KU3 (valikkursus)
Valdkond kunst
Kursuse nimetus Vaba looming
Eelduskursused puuduvad
Lõimumine kunstiajalugu, kunst
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
24 tundi + näituste külastamine (4 tundi), iseseisvad tööd
Õpetamise aeg 11.-12. klass
Kursuse eesmärgid
 • Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
  tunneb huvi kunsti tegemise vastu ning oskab näha paralleele Vaba loomingu kursuse ja kunstiajaloo tundide vahel;
 • tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina;
 • oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva iseloomuga probleemilahenduslikke ülesandeid;
 • rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja tehnilisi võtteid;
 • väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
Kursuse lühikirjeldus Kursuse eesmärk on praktiliste tööde läbi kogeda kunstiajaloos õpitavat, arendada loovust ja tutvuda erinevate tehnikatega.

Kursuse jooksul külastatakse ühiselt kahte näitust.

Kunstialane loov tegevus võimaldab nautida kunsti loomist ning arendada väljendusoskust, toetab emotsionaalset ja isiksuslikku arengut. Kunstiõppe ülesanne on toetada õpilase loova mõtlemise, seoste loomise ja probleemilahenduse oskuste arenemist.

Õppesisu on jagatud tinglikult kolme plokki:

1. Tehnikatega tutvumine

2. Loovust arendavate ülesannete lahendamine

3. Vaatlemine ja analüüsioskus

Kursuse sisu Tehnikad: pliiatsi- ja söejoonistus, maalimine akvarellidega, akrüülvärvidega, savist skulptuur või reljeef, kollaaž, assamblaaž, foto, video, graafika, erinevate tehnikate ühendamine samal teosel.

Teemad: kompositsiooni alused, inimproportsioonid, valgus ja vari, kolmemõõtmelisus läbi skulptuuri, disain – funktsionaalsuse, vormi ja esteetika kohtumine, kaasaegne kunst, arhitektuur, loodus, fantaasia, teemad kunstiajaloost, linnaruumis olevad skulptuurid.

Kunstiteoste analüüs

Kuraatori rolli kogemine (lõpunäituse korraldamine)

Kursuse õpitulemused
 • Valikkursuse lõpetaja:
 • püstitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, arendades kontseptsioone ja kavandades teoseid;
 • rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb (iseseisvalt) eksperimenteerida;
 • on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab keskkonna- ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi;
 • esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat;
 • tunneb visuaalse kultuuri kui valdkonna ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade tasandil (kunst, arhitektuur, disain, visuaalne kommunikatsioon jne);
 • märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale nii ajaloos kui ka tänapäeval;
 • võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava ajastu temaatikat, sõnumeid ning visuaalset vormikeelt; iseloomustab üldjoontes kunstiteoste ajalist ja stiililist kuuluvust;
 • tõlgendab ning analüüsib kaasaegse kunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, installatsioon, video, foto) ning märkab kaasaegse kunsti seoseid teiste valdkondadega (nt meedia, reklaam, poliitika);
 • väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini; analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid.
Hindamisviis Arvestatud või mittearvestatud.
Kursuse läbinuks loetakse inimest, kes on osalenud 70% kontakttundidest, loonud min 4 terviklikku teost, külastanud kursuse jooksul 2 kunstinäitust ja osalenud lõpunäituse ülespanekul.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
Jaak Kangilaski “Kunstikultuuriajalugu” 10 kl., 11 kl., 12 kl.
Vastutav õppetool oskusained