Vene keel IV

Kursuse kood VK4 (riikliku õppekava ja kooli valitud kohustuslik kursus)
Valdkond vene keel
Kursuse nimetus Vene keel IV
Keeleoskustase A2/B1
Lõimumine geograafia, ajalugu, kirjandus, kultuurilugu
Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas jne)
Õpetamise aeg 11. klass
Kursuse lühikirjeldus Kultuur ja looming/ kirjandus, arhitektuur / rahva ajalooline kultuurimälu
Sankt-Peterburg. Аleksandr Puskin. Looming. Elulugu. Seos Sankt-Peterburiga. Peterburiga seotud tuntud kultuuritegelased.
Keelestruktuurid: Родительный падеж ед. и мн. числа.
Isiklik kiri.
Kursuse õppetegevused 1. Klassis suheldakse valdavalt õpitavas võõrkeeles suunates õpilasi seda aktiivselt kasutama ka tunniväliselt.

2. Avardatakse ja kinnistatakse sõnavara kirjas ja kõnes.

3. Õppetöös kasutavad õpilased iseseisvalt erinevaid võõrkeelseid infoallikaid.

4. Kirjutamisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu õpilase loovuse arendamisele. Kirjutistes suunatakse õpilast avaldama oma arvamust, nägema ja arvestama erinevaid seisukohti.

5. Üldpädevuste kujundamine toimub tunnitöös erinevate töövõtetega (individuaalsed ülesanded, paaris- ja rühmatööd).

6. Õpilased seavad endale õpieesmärke ja annavad tagasisidet oma eesmärkide saavutamisest.

7. Analüüsitakse ja esitatakse luuletusi.

8. Vaadatakse ning analüüsitakse filmi.

Kursuse õpitulemused 1. Õpilased oskavad jutustada Puskini elulugu ja Puskini tähtsusest vene kultuuris.
2. Valdavad läbitud grammatikat.
3. Esitavad ja analüüsivad luuletust.
4. Kirjutab filmi retsensiooni.
5. Teksti lugemisel oskab leida vajalikku infot ja autori peamõtet
Hindamisviis Hindamisel kasutatakse erinevaid ülesandeid, mis hõlmavad kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist läbitud teemadel.
Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
„Живем и учимся в России” учебник и рабочая тетрадь.

Дополнительные материалы по выбору учителя.

Vastutav õppetool võõrkeeled
Kursuse väljund Ettevalmistus vene keele omandamiseks B1 tasemel ja soovi korral sertifikaadi eksamiks